Organizacija prehrane

Datum: 23. 5. 2024

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE V ŠOL. LETU 2024/2025

Spoštovani starši!

Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013, dne 11. 1. 2013) ter Pravila o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma urejajo organizacijo šolske prehrane. Ker smo po zakonu dolžni izvesti prijavo na šolsko malico za naslednje šolsko leto, se obračamo na vas z naslednjimi pomembnimi informacijami:

 1. Organizacija:

 

 • Šola zagotavlja prehrano dijakom v dneh, ko poteka šolski pouk.
 • Prijava na šolsko prehrano se praviloma odda v mesecu juniju, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijavo se vloži na predpisanem obrazcu.
 • Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve, prekličejo prijavo prehrane. Preklic prijave prehrane se odda pisno v tajništvo šole.
 • S prijavo na šolsko prehrano nastopijo obveznosti dijakov in njihovih staršev:
  • spoštovati pravila (Uradni list RS, št. 3/2013 in Pravila o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma),
  • plačevati prispevke (9. člen Pravil o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma),
  • pravočasno odjavljati obroke (7. člen Pravil o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma in 8. člen v Uradnem listu RS, št. 43/2010),
  • plačati polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen (9. člen Pravil o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma in 9. člen v Uradnem listu RS, št. 43/2010).

Še posebej vas opozarjamo na odjavo prehrane. V primeru bolezni ali druge odsotnosti dijaka mora dijak oz. starši odjaviti prehrano za čas odsotnosti dijaka. Prehrano je možno  odjaviti  po elektronski pošti ( odjava.malice@grm-nm.si ), po telefonu - odzivnik (07 393 47 17) ali na spletni strani šole, kjer je urejena povezava na aplikacijo mojaMalica. Aplikacija se lahko uporablja tudi na mobilnih telefonih na povezavi : https://mojamalica.grm-nm.si:82/Account/Login?ReturnUrl=%2F.

 • Posamezni obrok šolske prehrane je potrebno odjaviti vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8. ure. V primeru da dijak obroka ne odjavi, se plača polna cena obroka. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.
 • Nepravočasna odjava od obroka se izjemoma upošteva le v primeru, če dijak zboli, in sicer le za prvi dan odsotnosti od pouka (obrok je potrebno odjaviti tisti dan, ko dijak zboli do 8. ure).
 • Šola odjavi posamezni obrok za dijaka, ki v imenu šole sodeluje na športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten od pouka.

 

 1. Subvencioniranje šolske prehrane:

 

Na osnovi 14. člena Zakona o šolski prehrani je do splošne subvencije upravičen samo tisti dijak, kateremu je priznana dodatna pravica do subvencionirane malice.

Subvencionirana šolska prehrana pripada dijakom, pri katerih je povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku oziroma državni štipendiji,  in znaša:

– do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini cene malice;

– nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice;

– nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40 % cene malice.

Skladno z določbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUJF) pred novim šolskim letom staršem ni POTREBNO oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice. Šola bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2023. Tisti dijaki, ki niso upravičeni do otroškega dodatka oz. štipendije so pa lahko glede na cenzus  upravičeni do subvencionirane prehrane. Stašem predlagamo, da oddate VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIJE MALICE oz. SUBVENCIJE KOSILA na obrazcu 8.41 na pristojni Center za socialno delo.

 1. Prijava na malico:

Vsi dijaki, ki željo prejemati malico v  šolskem letu 2024/25 morajo oddati prijavo na malico.

Izpolnjene prijave oddajte razredniku do 24.06.2024, po tem datumu pa jih pošljite po redni pošti na naslov šole ali preko e-pošte na odjava.malice@grm-nm.si .

Dijakom, ki ne želijo malicati, prijave ni potrebno oddati.

 1. Cena malice:

Trenutna cena malice znaša 3,60 evra.

 1. Plačilo malice:

Strošek malice boste poravnali preko računov z UPN nalogom, ki jih dijak prejme v šoli vsakega 10. v mesecu za pretekli mesec. Na Izjavi o načinu plačila stroškov označite način prejemanja računov. Stroške lahko plačujete preko trajnika (Obrazec SDD na spletni strani šole se izpiše, izpolni in odda v računovodstvo), lahko pa se na svoji spletni banki naročite na prejemanje e-računa.

 

Marjana Kos, ravnateljica