Projekti

Delo raziskovalnih skupin 
Tudi v letošnjem šolskem letu se bodo dijaki naše šole pod vodstvom mentorjev vključili v raziskovalne dejavnosti. Z raziskovalnimi nalogami se bodo vključili v tekmovanje – Gibanje znanost mladini. Dijaki se bodo tako kot v preteklih letih tudi v letošnjem letu pod vodstvom mentorjev prijavili na razpis za Krkine nagrade.
 
 
Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril 
Dijaki zaključnih letnikov poklicnega in strokovnega izobraževanja bodo v okviru podjetniških modulov pod vodstvom strokovnih delavcev izdelali poslovne načrte, znotraj katerih bodo razvili svojo poslovno idejo. Poslovna ideja je lahko tudi temelj novega delovnega mesta.
 
 

MOFAS – način financiranja šolstva in vzpostavljanje šolske avtonomije 
V projektu smo od jeseni leta 2005. Vsi programi, ki jih izvajamo na naši šolo, bodo financirani po metodologiji D (financiranje po glavi dijaka).
 
 

Pridobitev certifikatov 
Dijaki naše šole si lahko znotraj programov pridobijo tri stopnje certifikatov. Certifikati pomenijo potrditev določenih znanj in spretnosti, ki si jih je dijak pridobil za posamezno področje znotraj programov.
 
Za osvojeno znanje si lahko pridobijo certifikate naše šole z različnih področij.
Certifikati so razdeljeni na 3 stopnje:
 
1. certifikat pridobi dijak na priporočilo učitelja in določeno delo opravlja vestno pod nadzorom.
2. certifikat pridobi dijak, če odda prošnjo za določeno področje, obvlada več dela kvalitetno in odgovorno, vendar še pod nadzorom.
3. certifikat ima naziv »ZAUPANJA VREDEN«. Le-tega si pridobi dijak s prošnjo, kjer navaja, da bo delo vestno, odgovorno in samostojno opravljal. 
Vse tri stopnje se preizkusijo pred komisijo in podelijo slovesno ob posebnih priložnostih.
 
Certifikat se lahko tudi odvzame v primeru neodgovornega opravljanja dela.
 
Organizacija in izvedba tekmovanj v dresurnem jahanju in preskakovanju ovir za konje in vožnje s kočijo 
Na šoli v rednem programu izobraževanja izvajamo tudi rejo konj. Naša želja je, da v smislu dela v živinoreji osmislimo nove delovne vidike konj. Konj vse bolj izgublja pomen kot delovna žival, vse več pa ga uporabljamo za rekreacijo, šport in turizem ter prostočasne aktivnosti. Oskrba konj poleg oskrbe v hlevu zahteva tudi prvine, kot so:

  • reja konj,
  • priprava za šport,
  • terapevtsko jahanje,
  • učenje jahanja,
  • organizacija tekmovanj (preskakovanje, dresura, vprege),
  • nega konj,
  • priprava razstav,
  • zdravstveno varstvo živali,
  • prevoz na tekmovanja. 

 

Program Ekošola kot način življenja 
Naša šola v letošnjem šolskem letu nadaljuje program "Ekošola kot način življenja", ki združuje okoli 400 osnovnih ter srednjih šol in vrtcev v Sloveniji in v njih uresničuje naslednje cilje:
razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov, vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju, učinkovito rabo naravnih virov,
spodbujanje trajnostne mobilnosti v prometu,
vzgajanje za okoljsko odgovornost,
povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in socialnimi. 
Dijaki in profesorji bodo pri splošnih in strokovnih predmetih ter pri praktičnem pouku spoznavali te cilje in vsebine in se vključevali v projekte, ki jih razpišejo vsako leto preko nacionalnega programa "Ekošola kot način življenja" in društva "DOVES - društvo za okoljevarstveno vzgojo Slovenije". Letos se bomo vključili v projekt »Mladi v svetu energije«, sodelovali pa v dejavnosti: » Ohranjanje našega sveta«, »Ekobralna značka«, »Ekokviz za Srednje šole« in »Mladi reporter – prispevki za objavo«. Vključevali se bomo tudi v zbiranje različnih vrst odpadkov. S tem se bo krepilo osveščanje dijakov in zavedanje posameznikov, da lahko vsak pripomore k izboljšavi svojega odnosa in odnosa drugih do okolice, sošolcev in soljudi.
 
Mentorica: Alenka Prem

Projekt Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 
Natečaj razpisuje društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem. Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec naj bi pripomogla k ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijala zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. S projektom želi društvo Planet Zemlja doseči, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave postal način življenja prihodnjih generacij.
 
Pri natečaju sodelujejo priznani slovenski strokovnjaki in ustanove, ki lahko največ pripomorejo na področju varovanja okolja in vzgoje za odgovornejši odnos do kvalitete bivanja prihodnjih generacij.
 
Projekti, ki jih bomo izvajali v sklopu natečaja:
 
Eko beri 
Cilj je prenašati vsebine okoljskega značaja, zapisane v knjigah, v zavest in navade dijakov na dopadljiv in primeren način. Dijaki si izberejo knjigo z ekološko vsebino, jo preberejo, vsebino pa upodobijo (risbe, trganke, igre, slikanice, fotoknjige, filme …). Dela pošlje zavod organizatorju, strokovna komisija prispela dela otrok oceni in najboljšo skupino nagradi, dela pa razstavi na slovesni podelitvi nazivov.
 
Food revolution 
Dijaki »raziščejo« dostopnost lokalno pridelanih surovin in izbrane surovine (tiste, iz katerih bi si želeli pripravljati jedi,) pošljejo organizatorju. Ta iz nabora receptov, ki jih v okviru gibanja Food revolution pripravlja avtor gibanja, Jamie Oliver, izbere recept za pripravo jedi iz izbranih sestavin in ga pošlje zavodu. Dijaki pripravijo jedi, jih poslikajo ter opišejo občutke, okuse, predloge izboljšav …, zapis svojega doživetja pa pošljejo organizatorju za objavo na portalu www.foodrevolution.si. Dijaki lahko posnamejo tudi filmček, prejete materiale pa bo društvo posredovalo tudi avtorju gibanja, Jamieu Oliverju, v objavo na njihovi spletni in FB strani.
 
Etno-eko-logi 
Cilj je spodbuditi mlade k aktivnemu odkrivanju, raziskovanju in predstavljanju/zapisovanju nekdaj aktualnih, zdaj pa pozabljenih ali zgolj neatraktivnih zelenih običajev.
Dijaki s pomočjo staršev, starih staršev, drugih starejših sorodnikov, znancev ali izbranih sogovornikov, za katere ocenijo, da poznajo zanimive informacije o pozabljenih zelenih običajih, pripravijo predstavitev običaja.
 
Mentorica natečaja na šoli bo Helena Fortuna Jelenc.
 
 
NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost) 
V letošnjem šolskem letu bomo začeli z izvajanjem projekta Naravoslovno matematična pismenost, ki ga je na razpis MIZŠ prijavil Zavod RS za šolstvo.
 
Naša šola je v projektnih aktivnostih opredeljena kot implementacijska šola. Namen projekta je razvoj, nadgradnja in implementacija didaktičnih pristopov in strategij ter podpornih učnih okolij za spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja avtentičnih problemov na področju naravoslovne in matematične pismenosti. Poudarek bo tudi na premišljeni in inovativni uporabi informacijske komunikacijske tehnologije. Na šoli bomo izvajali aktivnosti, ki jih bodo pripravili razvojni timi.
 
Člani projektnega tima so: Vida Hlebec – ravnateljica, Luka Novak, Rebeka Pirnar, Urška Ogrinc, Helena Fortuna Jelenc, Matej Zobec, Gregor Kastelic, Damjana Hosta, Marjana Kos, Urška Mihelič in Primož Franko.
 
Koordinatorica projekta: Mateja Okleščen
 
Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti 
Namen vključevanja v program Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti je sistematično razvijati kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti ter dijake usposabljati za ustvarjalno in inovativno reševanje problemov ob upoštevanju interesov in potreb uporabnikov. V središču je proces usposabljanja dijakov za uresničevanje lastnih zamisli. To zahteva povezovanje znanja, obvladovanje veščin, spretnosti in postopkov, pa tudi način razmišljanja, ki poudarja osebno odzivnost posameznika, njegovo osebno integriteto in sodelovanje z drugimi. Proces dela je zasnovan tako, da dijaki in učenci osnovnih šol v sodelovanju s predstavniki lokalnega okolja (organizacije v lokalni skupnosti, podjetniki, inovatorji in drugi) povezujejo pridobljene informacije in spretnosti ter jih preoblikujejo v kakovostno znanje na temelju lastne angažiranosti. Poudarjena je praktična komponenta reševanja problema, podprta z zmožnostmi analiziranja in sintetiziranja ter podjetnim ravnanjem. Pri tem izvajalci programa Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti zasledujejo tri vidike. S prvim želijo pri dijakih spodbujati ustvarjalnost in inovativnost, ki sta prvi pogoj za razvoj podjetnosti. Drugi vidik je povezan z zadovoljstvom in izpolnitvijo vsakega vključenega udeleženca delavnic. Pomemben pa je tudi dolgoročni vpliv na spremembe pedagoškega procesa in na oblikovanje učnega okolja, ki pomembno vpliva na razvoj omenjene zmožnosti.
 
Koordinator: Mitja Turk
 
Usposabljanje mentorjev 2016-2020 
Projekt Usposabljanje mentorjev 2016-2020 se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, desete prednostne osi: znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, druga prednostna naložba: izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela, lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev ter okrepljeni in kakovostnejši sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno z mehanizmi za napovedovanje potreb po veščinah, prilagoditvijo učnih načrtov ter z oblikovanjem in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi, drugi specifični cilj: izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
 
Cilj projekta je usposobiti mentorje v podjetjih z namenom še kakovostnejšega izvajanja mentorstva dijakom srednjih poklicnih in strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih.
 
Projektne aktivnosti se bodo izvajale do leta 2021. V šolskem letu 2017/2018 bo Grm Novo mesto v okviru projekta izvedel en sklop usposabljanj na sedežu zavoda za potrebe JV Slovenije.
 
Koordinatorica: Mojca Kogovšek
 
Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK 
Program v konzorcijskem partnerstvu izvajajo Šola za ravnatelje, Zavod Republike Slovenije za Šolstvo, Center za poklicno izobraževanje in Državni izpitni center. Z javnim razpisom je bilo za sodelovanje izbranih še 32 razvojnih in pilotnih vrtcev iz šol, in sicer: 4 vrtci, 14 osnovnih šol, 6 gimnazij in 8 poklicnih in strokovnih šol. Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija v projektu sodeluje kot razvojna šola.
 
Namen uvedbe programa je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (model UZK) na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij (raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema.
 
Omenjen koncept pa bo v okviru programa tudi pilotno preizkušen. Temeljni cilji programa so tako:
vzpostaviti enotnejši sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol in vrtcev z upoštevanjem področnih specifik,
krepiti zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in individualni ravni,
razviti in pripraviti izbrane obvezne ter izbirne referenčne okvire in kazalnike za uvajanje izboljšav in s tem povezano samoevalvacijo vrtcev in šol,
vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti,
vzpostaviti sodelovanje med MIZŠ in strokovnimi jedri za kontinuirano (tudi po zaključku programa) učinkovito delovanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. 
Koordinator: Mitja Turk
 
Dejavnost informiranja in svetovanja (DIS OSREDNJA JV REGIJA 2016 – 2022) 
V letih 2016 - 2022 bosta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad sofinancirala dejavnost svetovanja za zaposlene, s poudarkom  na spodbujanju zaposlenih za razvoj predvsem ključnih kompetenc. Svetovanje bo v osrednjem delu JV regije izvajal konzorcij, ki ga vodi RIC Novo mesto, partnerji pa so Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, CIK Trebnje ter ŠC Novo mesto.
 
Prednostna ciljna skupina so zaposleni, samozaposleni in samozaposleni s statusom kmeta, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na delovnem mestu in trgu dela. Konzorcij bo v obdobju trajanja projekta nudil svetovalno pomoč najmanj 1800 zaposlenim.
 
Svetovalka: Tanja Loparec
 
Projekt za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad bosta v obdobju 2016 do 2019 sofinancirala projekt za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc. Projekt bo vodil CIK Trebnje, partnerji pa so Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, RIC Novo mesto ter ŠC Novo mesto.
 
Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Sofinancirani bodo izobraževalni programi za odrasle in svetovanje v procesu izobraževanja. Ciljna skupina so zaposleni, ki so nižje izobraženi (manj kot 4-letna srednja šola oz. ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.
 
Koordinatorica: Vida Hlebec
 
 
 
Včlanitev v UNESCO ASP mrežo 
V šolskem letu 2017/18 bodo na šoli začele potekati dejavnosti za vključitev šole v UNESCO ASP mrežo šol v Sloveniji. Člani UNESCO ASP mreže delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma - planeta Zemlje. Dejavnosti, v katere se bomo vključili so različne od sodelovanja v že obstoječih projektih do izobraževanj in sodelovanja na srečanju šol, ki se bo odvijalo prav na naši šoli.
 
Koordinatorica: Renata Kus Pisek
 
 
Vzgoja v prometu 
Tako kot v preteklih letih se bomo tudi v tem šolskem letu za področje prometne vzgoje oz. varne mobilnosti povezovali z ostalimi deležniki na lokalni, državni ravni, nevladnimi organizacijami, društvi in prostovoljci. Prometno vzgojo bomo vključevali med obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti, strokovne module, kakor tudi med druge oblike samostojnega in skupinskega dela. Prav tako bomo sodelovali v nacionalnih preventivnih akcijah za večjo prometno varnost. Ob različnih priložnostih bomo osveščali dijake o pomembnosti odgovornega in kulturnega ravnanja v prometu.
 
Dijaki 1. letnikov bodo sodelovali v 3-letnem preventivnem programu za srednješolce z naslovom Mladi za varno mobilnost. Namen programa je boljša ozaveščenost o varni mobilnosti med mladimi.

Vzgoja za zdravje 
Vzgoja za zdravje je zelo pomembna za razvoj mladostnikov. Namen vzgoje za zdravje je informirati in motivirati posameznika ali skupino k skrbi za svoje zdravje. Z različnimi programi omogočamo dijakom pridobivanje znanja, oblikovanje stališč in vedenj za zdrav slog življenja.
 
Velik pomen dajemo tudi duševnemu zdravju mladostnikov, zato bomo izvajali aktivnosti, kjer bodo dijaki iskali poti za premagovanje čustvenih težav in ostalih psiholoških ovir, na katere naletijo v tem razvojnem obdobju.
 
Zato bodo zaposleni iz Zdravstvenega doma Novo mesto, Ozare in Društvo Eternia tudi v tem šolskem letu na naši šoli izvajali zdravstveno-vzgojne delavnice v okviru obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti ter razrednih ur.
 
Spodbujali bomo tudi razvijanje zavesti po zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja.
 
Postani naš dijak za en dan 
V šolskem letu 2018/2019 bo Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, v okviru organizacijske enote Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, organiziral projekt »Postani naš dijak za en dan«.
 
Osnovnošolci devetih razredov se bodo lahko vključili v teoretični ali praktični pouk, kjer bodo bolj natančno spoznali oblike in metode dela na naši šoli, morda pa tudi že spoznali bodoče sošolce in prijatelje.