Razvojne prioritete šole

Za naslednje triletno obdobje si zastavljamo sledeče razvojne prioritete:

 • uspešno izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov in projektov na strokovnem, poklicnem, poklicno-tehniškem ter gimnazijskem področju;
 • modularno izvajanje programov;
 • didaktične spremembe;
 • izboljšati prehranske in gibalne navade dijakov;
 • razvijati spodbudno učno okolje, s katerim krepimo dobro počutje dijakov;
 • usposobiti dijake za samoregulacijo na različnih področjih;
 • krepitev smiselne uporabe sodobne učne tehnologije pri pouku;
 • spodbujati dijake, da izdelujejo raznovrstne ustvarjalne izdelke in rešujejo odprte probleme (razvijanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti pri dijakih);
 • vključevanje podnebnih ciljev v vzgojo in izobraževanje;
 • razvijanje digitalnih kompetenc;
 • promocija vzgojno-izobraževalnih programov in poklicev, ki jih izvajamo na šoli;
 • stalna skrb za šolske spletne strani;
 • delo na kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela in samoevalvaciji;
 • poudariti naravoslovno usmeritev gimnazijskega programa;
 • kakovostno izvajanje aktivnih metod poučevanja, krepitev povezovanja teoretičnega in praktičnega izobraževanja;
 • večji delež PP in PUD-a, vezanega na izbirnost dijaka;
 • posodobitev izvedbenih kurikulov, večje vključevanje v raziskovalno dejavnost in različna tekmovanja;
 • vključevanje v različne nacionalne in mednarodne projekte;
 • nadaljevanje dela na projektih zdrave šole in ekošole;
 • spodbujali bomo razvijanje zavesti o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja;
 • skrb za lepšo in prijaznejšo šolo;
 • skrb za profesionalno izobraževanje in usposabljanja strokovnih delavcev;
 • delo z nadarjenimi dijaki;
 • formativno spremljanje;
 • delo z dijaki z odločbo o usmeritvi;
 • razvojno načrtovanje;
 • šolski razvojni projekti;
 • učenje učenja – usmerjeno v dijake;
 • spodbujanje in razvijanje kritičnega mišljenja;
 • razvijanje digitalne pismenosti;
 • izobraževanje in usposabljanje odraslih;
 • vseživljenjsko učenje;
 • sodelovanje z okoljem.

Razvojne prioritete šole izhajajo iz Razvojnega programa šole in določenih ciljev projekta »Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK« ter prioritet, ki so si jih zadali strokovni delavci in strokovni aktivi ter vodstvo šole. Razvojne prioritete se navezujejo tudi na projekte, v katere je šola vključena: Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju, Digitrajni učitelj ter Vključujoča šola – vključujoč fizični prostor.