ŠOLSKA KNJIŽNICA

Kontakt

Telefon: 07 39 34 717

E-naslov: anica.mozina@grm-nm.si

 

 

 

 

Osnovne storitve

Knjižnica je s svojo dejavnostjo in gradivom del vzgojno izobraževalnega dela. Knjižnica izvaja in omogoča:

- izposojo knjižničnega gradiva,

- posredovanje informacij o gradivu,

- pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva in pri uporabi knjižnice,

- usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,

- seznanjanje z novostmi knjižnice,

- pomoč pri navajanju virov,

- izvajanje ur knjižnično-informacijskih znanj,

- druge dejavnosti, določene v LDN.

 Pogosto je tudi prostor za prireditve, predstavitve, razstave, sestanke, vaje in pouk.

sBiblos je spletni portal za brezplačno izposojo e-knjig za domače branje dijakom srednjih šol. Dostopen je na naslovu https://www.sbiblos.si/.

Za izposojo elektronskih knjig dijaki potrebujete uporabniško ime in geslo.

Uporabniško ime je sestavljeno iz dveh delov, ki ju vpišete skupaj brez presledkov:
1. akronim naše šolske knjižnice (ksgrm) in
2. številka knjižnične članske številke (7-mestna številka, ki se nahaja na zadnji strani dijaške izkaznice; če je nimate, se oglasite v šolski knjižnici).

Geslo za dostop do e-knjižnice sBiblos je enako geslu za storitev Moja knjižnica v sistemu COBISS.

E-knjige lahko berete na osebnem računalniku, pametnem telefonu ali e-bralniku. Podrobna navodila za uporabo najdete na naslovu https://www.sbiblos.si/.

Z vsemi morebitnimi vprašanji se oglasite v šolski knjižnici.

 

 

 

Članstvo

Člani knjižnice so vsi dijaki, študenti in zaposleni centra Grm Novo mesto. Dijaki postanejo člani šolske knjižnice, ko se vpišejo v izobraževalni program. Ob tem prejmejo dijaško izkaznico, s katero si tudi izposojajo knjižnično gradivo.

 

Delovni čas

Knjižnica je za uporabnike odprta v dneh izvajanja pouka po razporedu, ki je objavljen na vratih. V knjižnici občasno poteka tudi pouk in druge dejavnosti, zato je takrat knjižnica za ostale uporabnike zaprta. Vse morebitne spremembe odpiralnega časa so objavljene sproti na vratih knjižnice. V času šolskih počitnic je knjižnica zaprta.

 

Izposoja gradiva

Knjižnica omogoča dostop do knjižničnega gradiva, njegovo uporabo v prostorih knjižnice ter izposojo na dom. Izposoja je brezplačna. Gradivo si izposoja vsak uporabnik osebno, dijaki z dijaško izkaznico.

Izposojevalni roki so določeni glede na vrsto gradiva:

- knjige: 14 dni,

- serijske publikacije: do 3 dni,

- multimedijsko gradivo: se uporabljajo samo pri pouku,

- leksikone, slovarje, enciklopedije, jezikovne priročnike je mogoče uporabljati samo v prostorih knjižnice in pri pouku.

Dijak si ne more izposoditi novega gradiva, dokler ne vrne izposojenega gradiva, ki mu je potekel rok izposoje.

Gradivo je mogoče tudi rezervirati. Dijaki morajo vrniti vse gradivo do zaključka pouka.

Dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravni izpit, si ga lahko izposodijo tudi čez počitnice v dogovoru s knjižničarko.

Dijaki zaključnih letnikov si lahko izposodijo gradivo za maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit v dogovoru s knjižničarko. Vrnejo ga do razglasitve rezultatov.

 

Podaljšanje roka izposoje

Načini podaljševanja roka izposoje so:

- v knjižnici z dijaško izkaznico,

- po telefonu 07/3934717,

- po e-pošti: anica.mozina@grm-nm.si,

- preko spleta cobiss+ z dijaško izkaznico in geslom.

 

Roka izposoje ni možno podaljšati v naslednjih primerih:

- če gre za gradivo, ki ima omejen rok izposoje (npr. gradivo za domače branje, Prva pomoč),

- če je gradivo rezervirano (gradivo je potrebno pravočasno vrniti),

- če ima uporabnik neporavnane obveznosti.

 

Izgubljeno ali poškodovano gradivo

Izgubljeno ali poškodovano gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto v dogovoru s knjižničarko ali plača ustrezno odškodnino.

 

Uporaba računalnikov

V knjižnici so uporabnikom na razpolago štirje računalniki. Namenjeni so šolskemu delu (iskanje informacij za namen pouka, pisanje seminarskih, raziskovalnih, projektnih nalog, …). Igranje igric je prepovedano.

Dijak, ki želi uporabljati računalnik, se prijavi pri knjižničarki. Po končanem delu se pri knjižničarki odjavi in pospravi za sabo. Uporaba računalnika poteka v tišini.

 

Vedenje v knjižnici

V knjižnici je nujna obzirnost do vseh uporabnikov knjižnice. Vanjo vstopamo tiho in ne motimo drugih uporabnikov. V knjižnico ni dovoljeno prihajati s hrano in pijačo. Telefoniranje je prepovedano. Vsak uporabnik sam skrbi za svoje imetje (denarnice, mobilni telefoni, torbe), saj zanje ne odgovarjamo.

 

Bralna značka

Dijaki naše šole lahko opravijo bralno značko. Vse informacije, zloženke in predstavitev knjig so na voljo v knjižnici.

 

Učbeniški sklad