Osnovni podatki

Organizacija šolske prehrane je določena v pravilih o šolski prehrani.
 
PRIJAVA; kadarkoli med šolskim letom na predpisanem obrazcu.
PREKLIC PRIJAVE ZA NEDOLOČEN ČAS; starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Obrazec
- Preklic prijave prehrane se odda pisno v računovodstvu.
- Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo.
- Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.
 
Odjava prehrane

V primeru bolezni ali druge odsotnosti dijaka lahko dijak oziroma starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti dijaka.

Dijak ali starši lahko odjavijo prehrano:
1. na spletni strani šole,
2. preko vaše elektronske pošte, v kateri sporočite osnovne podatke (ime, priimek ter razred dijaka/dijakinje, ki ga/jo želite odjaviti; razlog odsotnosti in obdobje odsotnosti) na e-naslov odjava.malice@grm-nm.si,
3. preko telefonske številke (07) 39 34 717, kjer po zvočnem signalu na avtomatski odzivnik sporočite osnovne podatke (ime, priimek ter razred dijaka/dijakinje, ki ga/jo želite odjaviti; razlog odsotnosti in obdobje odsotnosti),
4. preko touch panela – nameščen pri vhodu v šolo. Odjavo lahko opravite s pomočjo kartice.
5. Za trajno odjavo malice izpolnite obrazec in ga oddajte v tajništvu.
6. Preko spletne aplikacije. (Navodila)

 

Obveznosti dijakov in staršev

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost dijaka oz. staršev, da bo:
- spoštoval pravila šolske prehrane;
- plačal prispevek za šolsko prehrano;
- pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane;
- plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil;
- šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na prehrano.

 

Plačilo malice

Strošek malice boste poravnali preko položnice, ki jo dijak prejme v šoli vsakega 10. v mesecu za pretekli mesec. stroške lahko plačujete tudi preko trajnika (na spletni strani šole se izpiše, izpolni in odda v računovodstvo), lahko pa se na svoji spletni banki naročite na prejemanje e-računa.

 

Obrazec za plačilo preko trajnika v prilogi: