Nagovor ravnateljice

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija je ena izmed petih enot, ki sestavljajo Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Znotraj centra je to šola, ki ima najdaljšo tradicijo izobraževanja (137 let) in je bila temelj za nastanek centra.  Šola se nahaja na obrobju Novega mesta pod Trško goro.

Izvajamo 11 različnih vzgojno-izobraževalnih programov, in sicer program  biotehniške gimnazije ter programe s področij kmetijstva, hortikulture, naravovarstva in  živilstva.

Dijaki se praktično usposabljajo v laboratorijih in v Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC), ki ga sestavljata sodobno šolsko posestvo in Hiša kulinarike in turizma. Delovišča MIC-a predstavljajo učne poligone za učenje praktičnih veščin v realnih učnih situacijah, kot so oskrba govedi, konj in drugih domačih živali, pridelava sadja,  grozdja, vrtnin, poljščin, krme in okrasnih rastlin, uporabo in vzdrževanje kmetijske mehanizacije … Dijaki se lahko vključujejo v usposabljanje s področja gozdarstva, s katerega pridobijo nacionalno poklicno kvalifikacijo, vzgajamo pa jih tudi za varovanje narave in okolja.

V poklicnih in strokovnih programih omogočamo dijakom, da sooblikujejo individualno poklicno pot.

Na naši šoli so dijaki v ospredju vzgojno-izobraževalnega dela. Za uspešno delo  je ključnega pomena spoštljiva komunikacija z vsemi deležniki (zaposlenimi, dijaki, starši, skrbniki in zunanjimi sodelavci). Spodbujanje dialoga, medsebojnega spoštovanja, sodelovanja, sprejemanje različnosti in omogočanje socialne vključenosti prav vseh. Ob spremljanju aktualne problematike mladih v družbenem in šolskem okolju spodbujamo preventivne in kurativne aktivnosti za ugotavljanje, zmanjševanje in preprečevanje tveganih vedenj mladostnikov.

Spodbujamo sodelovanje mladih na različnih področjih z namenom krepiti njihove kompetence, ki jih potrebujejo za uspešnejše vključevanje v družbo in življenje nasploh. Svoje znanje in sposobnosti dijaki dokazujejo na različnih tekmovanjih iz splošnih predmetov, s strokovnih področij in podjetništva.

Z ustvarjanjem varnega in spodbudnega učnega okolja se trudimo vključevati dijake v vzgojno-izobraževalni proces in v dejavnosti, ki jih doživljajo kot smiselne in v katerih se počutijo varne, sprejete ter vključene. Verjamemo, da lahko le v takšnem okolju teče pomemben proces učenja in ustvarjalno-raziskovalno razmišljanje.

 

Marjana Kos, univ. dipl. inž. kmet.