NAČRT ZAGOTAVLJANJA KONTINUIRANEGA DELA NA KMETIJSKI ŠOLI GRM IN BIOTEHNIŠKI GIMNAZIJI V ČASU KORONAVIRUSA

NAČRT ZAGOTAVLJANJA KONTINUIRANEGA DELA NA KMETIJSKI ŠOLI GRM IN BIOTEHNIŠKI GIMNAZIJI V ČASU KORONAVIRUSA

 

1. NAMEN

Kontinuirano načrtovanje je pomembno za zmanjševanje vpliva širjenja koronavirusa na delovanje vzgojno-izobraževalnega zavoda, njegove zaposlene in udeležence ter splošno javnost. Načrt za zagotavljanje normalnega poteka vzgojno-izobraževalnega dela je njegov najpomembnejši del in je proaktivni proces. Učinkovito načrtovanje in izvajanje procesa zagotavlja:

 • Zmanjševanje negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus na vzgojno-izobraževalno delo;
 • aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje vzgojno-izobraževalnega procesa;
 • učinkovitost organizacije, vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije (starši, lokalna skupnost, ministrstvo, javnost);
 • zaščito ljudi in omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu;
 • večjo zdravstveno varnost in osveščenost.

Osnovni cilj načrta je, da se ob izbruhu in širjenju koronavirusa čim bolj nemoteno izvaja redni pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti, določene z letnim delovnim načrtom.

 

2. VODENJE IN KOORDINACIJA IZVAJANJA NAČRTA

 

Vsak vzgojno-izobraževalni zavod potrebuje za pripravo in izvajanje načrta:

 • delovno koordinacijsko skupino oz. zadolženo osebo, ki ob stalnem dopolnjevanju načrta skrbi tudi za koordinacijo aktivnosti v času koronavirusa;
 • razpored zadolžitev in odgovornosti, ki morajo biti dogovorjene z vodstvom zavoda in zabeležene ter transparentno posredovane vsem zaposlenim;
 • imena članov skupine in ravnatelja z vsemi naslovi kontaktov, ki omogočajo dosegljivost.

 

2.1 Vodenje in koordinacija izvajanja načrta

Sestava delovne koordinacijske skupine:

Ime in priimek

Kontakt

Funkcija

Vida Hlebec

vida.hlebec@guest.arnes.si

041 654 757

Ravnateljica

Marjana Kos

marjana.kos@guest.arnes.si

031 790 555

Pomočnica ravnateljice

Irena Avsenik

irena.avsenik@guest.arnes.si

07 39 34 718

Svetovalna delavka

Darja Francekovič

darja.francekovic@gmail.com

031 744 392

Organizatorica praktičnega pouka

Gabrijela Šturm

gabrijela.sturm@guest.arnes.si

031 744 389

Učiteljica slovenščine

 

V primeru bolezni člane skupine nadomeščajo:

Ime in priimek

Kontakt

Funkcija

Jana Goršin Fabjan

jana.gorsin@gmail.com

07 39 34 738

Učiteljica strokovnih predmetov, nadomešča Vido Hlebec

Gregor Kastelic

gregor.kastelic@guest.arnes.si

07 39 34 715

Učitelj slovenščine, nadomešča Marjano Kos

Franc Jarc

franc.jarc@guest.arnes.si

07 39 34 711

Svetovalni delavec – koordinator, nadomešča Ireno Avsenik

Mateja Prus

matejaprus@gmail.com

07 39 34 725

Učiteljica strokovnih modulov, nadomešča Darjo Francekovič

Mojca Vrečer

mojca.vrecer@guest.arnes.si

07 39 34 707

Učiteljica matematike, nadomešča Gabrijelo Šturm

 

 

 

Zadolžitve članov delovne koordinacijske skupine:

 • Vida Hlebec in Janja Goršin Fabjan sta zadolženi za komunikacijo znotraj šole, obveščanje dijakov in zaposlenih o poteku bolezni in organizaciji dela ter za stike s starši in mediji v sodelovanju z direktorjem. Prav tako sta zadolženi tudi za koordinacijo aktivnosti v času širjenja koronavirusa.
 •  Marjana Kos in Gregor Kastelic sta zadolžena za posredovanje informacij znotraj šole in na spletu o organizaciji dela v času epidemije ter za organizacijo OIV oz. IND.
 • Irena Avsenik in Franc Jarc sta zadolžena za stike s ključnimi zdravstvenimi inštitucijami v občini in državi (Zdravstvenim dom Novo mesto, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, OE Novo mesto ...). Predlagata dodatne preventivne ukrepe.
 • Darja Francekovič in Mateja Prus sta zadolženi za prilagoditev organizacije in izvajanja praktičnega pouka oz. PUD-a.
 • Gabrijela Šturm in Mojca Vrečer sta  zadolženi za izdelavo prilagojenih urnikov in suplenc.

Delovna koordinacijska skupina se bo sestajala glede na situacijo v šoli in usklajevala vzgojno-izobraževalni proces.

 

3. OSNOVNI ELEMENTI NAČRTA

 

3.1 Organizacijski in kadrovski del načrta

 

3.1.1 Kadrovski del načrta

 

Za kontinuiteto dela zavoda so nepogrešljivi: vodstvo šole, strokovni delavci, tehnično osebje – tajnica, čistilki, hišnik in vzdrževalci (zagotavljanje čistoče in dezinfekcije v prostorih).

Zaradi bolezni odsotne učitelje bodo pri pouku nadomeščali učitelji oz. ostali strokovni delavci. V primeru večje odsotnosti strokovnih delavcev bo potrebno tudi prilagoditi urnik oz. združevati oddelke. V primeru večje odsotnosti strokovnih delavcev bo potrebno prilagoditi urnik oz. združevati oddelke in skupine pri praktičnem pouku, športni vzgoji, informatiki.

V primeru, ko nadomeščanje ne bi bilo mogoče zagotoviti, se organizira zaposlitev na domu.

V kolikor bo potrebno, bomo pomoč poiskali tudi pri študentih – absolventih in nezaposlenih delavcih.

 

 

3.2 Delovni proces

 

3.2.1 Identifikacija ključnih in nepogrešljivih aktivnosti za zagotavljanje normalnega vzgojno-izobraževalnega procesa

 

Ključni dejavnosti za zagotavljanje normalnega vzgojno-izobraževalnega procesa sta:

 • nenehno upoštevanje higienskih predpisov in dogovorov;
 • dnevno spremljanje izostankov in vzrokov zanje;
 • takojšnje informiranje dijakov, staršev in delavcev šole o spremembah pri širjenju koronavirusa.

 

3.2.2 Postopek zmanjševanja in prekinitve drugih aktivnosti ob širjenju koronavirusa

 

V primeru izbruha koronavirusa bo koordinacijska skupina po analizi odsotnosti dijakov in strokovnih delavcev odločila, katere aktivnosti vzgojno-izobraževalnega procesa se bodo izvajale in v kolikšnem obsegu. Koordinacijska skupina bo upoštevala vsa navodila glede delovanja vzgojnih zavodov (zaprtje šol, omejitve pouk) s strani NIJZ in MIZŠ.

3.2.3 Zagotavljanje alternativnih vzgojno-izobraževalnih postopkov

 

V primeru večje odsotnosti dijakov bomo učno snov posredovali po prihodu dijakov v šolo pri rednih urah pouka, dodatnih urah, preko spletnih učilnic in konzultacijah.

 

3.3 Varnost in logistika

 

3.3.1 Izvajanje higienskih ukrepov za zmanjševanje širjenja

 

 • Spodbujanje dijakov in strokovnih delavcev k umivanju rok in higieni kašlja, kihanja.
 • Namestitev plakatov z navodili za pravilno umivanje rok in higieno kašlja ob umivalnikih in na oglasnih deskah v šoli.
 • Opremljenost umivalnikov s tekočim milom in papirnatimi brisačami.
 • Izogibanje tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake bolezni.
 • Izogibanje dotikanja oči, nosu in ust.
 • Redno prezračevanje šolskih prostorov (učilnice, hodniki …)
 • Uporaba običajnih čistil in detergentov za čiščenje prostorov in površin po že uveljavljenih postopkih
 • Razkuževanje kljuk in držal na ograjah, sanitarij.
 • Če dijak ali strokovni delavec zboli, ostane doma.

3.3.2 Zagotavljanje prostora za osamitev obolele osebe v času izvajanja vzgojno- izobraževalnih aktivnosti, protokol dostopa do obolelih

 

V primeru suma na pojav koronavirusa pri dijaku bo strokovni delavec dijaka odpeljal v poseben prostor (soba 11 v pritličju dijaškega doma – ključ je pri svetovalni delavki) ter o tem obvestil starše in vodstvo oz. enega od dosegljivih članov koordinacijske skupine.

 

3.3.3 Protokol dostopa do objektov

 

V primeru povečane obolelosti za koronavirusom v kraju bo šola zaklenjena. Dostop v šolo bo možen po predhodni najavi.

3.4 Finance

 

Zaradi povečane porabe tekočega mila, papirnatih brisač in  nadomeščanja odsotnih delavcev se bodo povečali stroški dela in materialni stroški.

3.5 Komunikacija

 

Obveščanje zaposlenih in drugih udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa, staršev dijakov in obveščanje dijakov, obsega:

 • seznanitev vseh zaposlenih z značilnostmi koronavirusa, s preventivnimi ukrepi in z načrtom zagotavljanja kontinuiranega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v času okužb s koronavirusom (e-asistent, sestanki in ustna navodila, po potrebi bomo organizirali dodatne pedagoške sestanke, šolska spletna stran, šolske oglasne deske);
 • seznanitev vseh dijakov z značilnostmi okužbe s koronavirusom, s preventivnimi ukrepi in z načrtom zagotavljanja kontinuiranega dela v šoli na razrednih urah in med rednimi urami, na šolski spletni strani in na oglasnih deskah šole (gradivo prejmejo strokovni delavci po e-asistentu);
 • seznanitev staršev z značilnostmi koronavirusa, s preventivnimi ukrepi in z načrtom zagotavljanja kontinuiranega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v času koronavirusa (obvestila na spletni strani šole, preko razrednikov);
 • koordinacijska skupina bo pozivala  k odgovornemu ravnanju v primeru pojava okužbe (obisk osebnega zdravnika in dosledno upoštevanje njegovih navodil, v primeru potrjene okužbe obvezno obveščanje šole);
 • pri novinarskih vprašanjih in komunikaciji z mediji se bomo nemudoma obrnili na Službo za odnose z javnostmi MIZŠ, ki bo dogovorna za usklajevanje tovrstnih komunikacij (soj.mizs@gov.si).

 

                      Novo mesto, 10. 3. 2020                                                                   Vida Hlebec, ravnateljica