Razvojne prioritete šole

Za naslednje petletno obdobje si zastavljamo sledeče razvojne prioritete:
- uspešno izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov in projektov na strokovnem, poklicnem, poklicno-tehniškem ter gimnazijskem področju,
- modularno izvajanje programov,
- didaktične spremembe,
- razvijati spoštljivo medsebojno komunikacijo,
- zmanjševanje stresa pri dijakih in zaposlenih,
- ohranjati oz. povečati vpis na našo šolo,
- spodbujati dijake, da izdelujejo raznovrstne ustvarjalne izdelke in rešujejo odprte probleme (spodbujanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti),
- promocija vzgojno-izobraževalnih programov in poklicev, ki jih izvajamo na šoli,
- prenova spletne strani,
- delo na kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela in samoevalvaciji,
- poudariti naravoslovno usmeritev gimnazijskega programa,
- kakovostno izvajanje aktivnih metod poučevanja, krepitev povezovanja teoretičnega in praktičnega izobraževanja,
- večji delež PP in PUD-a, vezanega na izbirnost dijaka,
- posodobitev izvedbenih kurikulov,
- večje vključevanje v raziskovalno dejavnost in različna tekmovanja,
- vključevanje v različne nacionalne in mednarodne projekte,
- nadaljevanje dela na projektih zdrave šole in ekošole,
- spodbujali bomo razvijanje zavesti po zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja,
- skrb za lepšo in prijaznejšo šolo,
- skrb za profesionalno izobraževanje in usposabljanja strokovnih delavcev,
- delo z nadarjenimi dijaki,
- formativno spremljanje,
- delo z dijaki z odločbo o usmeritvi,
- razvojno načrtovanje,
- šolski razvojni projekti,
- učenje učenja – usmerjeno v dijake,
- spodbujanje in razvijanje kritičnega mišljenja,
- razvijanje digitalne pismenosti,
- izobraževanje in usposabljanje odraslih,
- vseživljenjsko učenje,
- sodelovanje z okoljem.

Razvojne prioritete šole izhajajo iz Razvojnega programa šole in določenih ciljev projekta »Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK« ter prioritet, ki so si jih zadali strokovni delavci in strokovni aktivi ter vodstvo šole.