STROKOVNA EKSKURZIJA NA KMETIJI ČRETNIK IN METELKO

V mesecu oktobru 2022 so dijaki Kmetijske šole Grm program in biotehniške gimnazije programa, gospodar na podeželju in kmetijsko podjetniški tehnik, v okviru projekta EIP Vzpostavitev georeferenciranega mobilnega vzorčenja za analize tal s ciljem optimalne rabe gnojil in zmanjševanja negativnih vplivov na okolje (akr. AT-Mobil), obiskali kmetijo Čretnik v Žalcu in kmetijo Metelko na Kuzarjevem Kalu pri Novem mestu. Obe kmetiji se ukvarjata z živinorejsko panogo. Kmetija Čretnik deluje na vodovarstvenem območju in mora upoštevati določene omejitve kmetovanja, katerih cilj je zmanjšanje emisij škodljivih snovi iz kmetijske dejavnosti v podtalne vode. Imajo nov sodoben hlev, ki živalim zagotavlja veliko ugodja in udobja, saj je v njem položen najsodobnejši pod. Na kmetiji Metelko se ukvarjajo s pridelavo mleka in mesa, kmetijske površine imajo na območju Nature 2000, zato so primer kmetijskega gospodarstva, ki deluje na zavarovanem območju, in upoštevajo omejitve pri kmetovanju, katerih cilj je zmanjševanje emisij škodljivih snovi iz kmetijske dejavnosti na okolje.