Kakovost

Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK

Program v konzorcijskem partnerstvu izvajajo Šola za ravnatelje, Zavod Republike Slovenije za Šolstvo, Center za poklicno izobraževanje in Državni izpitni center. Z javnim razpisom je bilo za sodelovanje izbranih še 32 razvojnih in pilotnih vrtcev iz šol, in sicer: 4 vrtci, 14 osnovnih šol, 6 gimnazij in 8 poklicnih in strokovnih šol. Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija v projektu sodeluje kot razvojna šola.

Namen uvedbe programa je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (model UZK) na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij (raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema.

 

Omenjen koncept pa bo v okviru programa tudi pilotno preizkušen. Temeljni cilji programa so tako:

- vzpostaviti enotnejši sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol in vrtcev z upoštevanjem področnih specifik,

- krepiti zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in individualni ravni,

- razviti in pripraviti izbrane obvezne ter izbirne referenčne okvire in kazalnike za uvajanje izboljšav in s tem povezano samoevalvacijo vrtcev in šol,

- vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti,

- vzpostaviti sodelovanje med MIZŠ in strokovnimi jedri za kontinuirano (tudi po zaključku programa) učinkovito delovanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

 

Koordinator: Mitja Turk

 

Letno poročilo Komisije za kakovost za leto 2018/2019 je bilo potrjeno na seji sveta zavoda dne 16. 10. 2019. Pripravljeno je bilo v skladu z navodili projekta »Samoevalvacija v šolah«, ki ga vodi Šola za ravnatelje.  

 

 

33.jpg