|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  Podatki javnega značaja

  STROKOVNI ORGANI ŠOLE

  Po ustanovitvenem aktu zavoda so organi srednje šole:

  • ravnatelj
  • pomočnik ravnatelja
  • učiteljski zbor
  • oddelčni učiteljski zbor
  • programski učiteljski zbor
  • razrednik
  • strokovni aktivi učiteljev
  • komisija za kakovost
  • pritožbena komisija oz. komisija za varstvo pravic
  • svet staršev

   
  Delo strokovnih organov je posebej opredeljeno v:

  • Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
  • Zakonu o gimnazijah
  • Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter v pravilnikih

   
  Šolo vodita ravnateljica Vida Hlebec in pomočnica ravnateljice Marjana Kos. Ravnateljica bo v šol. letu 2017/2018 ob spremljavi pouka dajala posebno pozornost razvojnim prioritetam šole. Spremljala bo delo organov šole, dijaške skupnosti, vodij posameznih aktivnosti in opravljala razgovore z dijaki. Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci, ki so vezani na vzgojno-izobraževalno delo šole. Učiteljski zbor se bo praviloma sestajal vsako prvo sredo v mesecu, poleg pedagoške problematike in organizacijskih zadev bodo seje namenjene tudi krajšim izobraževanjem. Učiteljski zbor se bo seveda sestajal tudi ob redovalnih konferencah. Oddelčne učiteljske zbore sestavljajo učitelji, ki poučujejo v posameznem oddelku. V prenovljenih programih pa so strokovni delavci povezani v programski učiteljski zbor. Učitelji se povezujejo v strokovne aktive. Za varstvo pravic dijakov skrbi pritožbena komisija, za kakovost vzgojno-izobraževalnega dela pa komisija za kakovost. Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov.
   
  Predmetni aktivi  

  Na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji so organizirani naslednji predmetni aktivi:
   

  Aktiv učiteljev Vodja aktiva
  slovenistov Gregor Kastelic
  angleškega jezika Zvijezdana Cujnik
  nemškega jezika Alenka Prem
  matematike, fizike, informatike in POK Mojca Vrečer
  družboslovnih predmetov in umetnosti Mitja Turk
  naravoslovnih predmetov Vojka Zupančič
  ŠVZ Andrej Zoran
  kmetijstva in gozdarstva (področja: SIV, POL, MEH, PT, VAR, ORP…) Peter Kuhar
  živinoreje in pridelave krme Matej Zobec
  hortikulture Katja Junc
  naravovarstvo Sabina Nemanič
  BTH, LAV Jana Goršin Fabjan
  živilstva Drago Košak
  aktiv razrednikov Irena Avsenik

   
  Delo aktivov je predvsem v usklajevanju programov in izdelavi kriterijev za pisno in ustno preverjanje ter ocenjevanje znanja. Strokovni aktivi podajo tudi predloge za posodobitve učne tehnologije, nakup strokovne literature ... Aktivi poskrbijo tudi za usklajevanje vsebin med različnimi predmeti, dajejo poudarek obravnavanju novosti, pripravljanju programa za dodatno ponudbo in za vseživljenjsko izobraževanje.
   
  Aktivi se sestajajo po potrebi, vodja aktiva za sejo oblikuje vabilo, ki ga posreduje tudi ravnateljici. O sejah vodijo zapisnike, ki jih hranijo v dokumentaciji za aktiv. En izvod zapisnika pa oddajo ravnateljici, prav tako pa jo obveščajo tudi o času in vsebini sestanka.
   
  V skladu z razvojnimi prioritetami šole je aktiv ŠVZ zadolžen za izdelavo analize obstoječe infrastrukture šole za izvajanje vsebin športa.

  Programski učiteljski zbori  
   

  Program Vodja PUZ-a
  Kmetijsko-podjetniški tehnik Mojca Vrečer
  Naravovarstveni tehnik Mateja Okleščen
  Gospodar na podeželju Neva Vrčko
  Vrtnar, cvetličar Andreja Bartolj Bele
  Slaščičar, mesar Stanislava Hude
  Pomočnik v biotehniki in oskrbi Helena Jožica Košmerlj
  Kmetijsko podjetniški tehnik – PTI,
  hortikulturni tehnik – PTI
  Renata Kus Pisek

   
   

  Program Vodja
  Tehniška gimnazija Gabrijela Šturm

   
  Programski učiteljski zbor opravlja predvsem naloge v zvezi z načrtovanjem vzgojno-izobraževalnega dela in izvedbo ocenjevanja.
   
  V skladu z razvojnimi prioritetami šole so programski učiteljski zbori zadolženi za analizo obstoječih modulov odprtih kurikulov in predlaganje morebitnih novih strokovnih modulov.

   
  Šolski razvojni tim tehniške gimnazije
   
  Projekt Posodabljanje gimnazije se je po sedmih letih formalno zaključil. V tem času smo vpeljali nove učne načrte v vseh štirih letnikih.
   
  Vsako leto izberemo tudi posodobitvene prioritete šole in kljub formalnemu zaključku za to šolsko leto ostajajo:

  • izvajanje aktivnih oblik in metod poučevanja (medpredmetne povezave, timsko poučevanje, avtentični pouk, uporaba IKT tehnologije pri pouku …),
  • učenje učenja,
  • e-kompetentna šola,
  • obogateno učenje tujih jezikov ter
  • kroskurikularni cilj razvijanje kritičnega mišljenja.

   
  Učiteljski zbor gimnazije na delovnem srečanju določi prioritete ter okvirni načrt izvajanja, kar je sestavni del šolskega posodobitvenega načrta oz. letnega delovnega načrta.
   
  Šolski razvojni tim bo ostajal v svoji funkciji še naprej, in sicer v naslednji sestavi:

  • Gabrijela Šturm – vodja,
  • Sonja Golob – članica,
  • Mitja Turk – član,
  • France Absec – član,
  • Vida Hlebec – ravnateljica.

   
  Oblikovani so bili naslednji projektni timi za uvajanje učnih strategij:

  tim za e-kompetentno šolo Ivan Kočevar, Luka Novak, Urška Mihelič, Darja Francekovič, Primož Franko
  tim za kakovost oz. samoevalvacijo Mitja Turk, Renata Kus Pisek, Barbara Činkole
  nadarjeni Mateja Okleščen, Urška Mihelič, Irena Avsenik, Andreja Bartolj Bele, Rebeka Pirnar, Špela Debeljak

   
  Šolski razvojni tim bo spremljal posodabljanje tehniške gimnazije ter spodbujal sodelavce k uvajanju posodobitev ter skrbel za potrebno izobraževanje (delavnice, tematske konference). 
   
  V skladu z razvojnimi prioritetami šole je šolski razvojni tim s tajnikom ŠMK zadolžen za pripravo analize deleža dijakov na maturi po posameznih predmetih v zadnjih 5-ih letih.

   
  Komisija za kakovost  

  Na predlog ravnateljice imenuje Svet šole komisijo za kakovost, ki spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. Sestavljajo jo predsednik in člani, imenovani izmed strokovnih delavcev, predstavnikov delodajalcev, dijakov in staršev. Komisijo sestavlja predsednik in najmanj pet članov. Komisija za kakovost je v enaki sestavi kot tim za samoevalvacijo.
   
  V okviru projekta Ugotavljanje in razvijanje kakovosti v mreži biotehniških šol Slovenije je nastala listina o kakovosti biotehniških šol Slovenije. S samoevalvacijo zagotavljamo povratno informacijo o kvaliteti našega dela, kar je hkrati prednostna naloga konzorcija.
   
  V šolskem letu 2017/2018 sodelujemo v nacionalnem programu »Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja« kot razvojna šola.
   
  Na pedagoški konferenci smo si izbrali nove razvojne prioritete šole za obdobje 2017-2020:

  • ohranjati oziroma povečati vpis na našo šolo,
  • vnašanje podjetnosti v vse programe šole,
  • dvig kulture komunikacije.

   
  Na delavnicah smo oblikovali prednostne cilje in dejavnosti za šolsko leto 2017/2018:

  • zmanjšanje stresa pri dijakih in zaposlenih,
  • razvijati spoštljivo medsebojno komunikacijo,
  • ohranjati oziroma povečati vpis na našo šolo,
  • spodbujati dijake, da izdelujejo raznovrstne ustvarjalne izdelke in rešujejo odprte probleme.

   
  Na začetku šolskega leta 2017/2018 bomo oblikovali strategijo, kaj želimo na izbranem področju doseči, ter načine spremljanja doseganja zastavljenih ciljev skupaj z merili. Oblikovali bomo razvojne (operativnih) načrte na ravni šole, aktivov in učiteljev.
  Še naprej bomo dograjevali načine evalvacije izvedenih aktivnosti in spodbujali uporabo spletnih možnosti za izvajanje le-teh. Pri delu bomo upoštevali ugotovitve vseslovenskega projekta Elektronsko podprte samoevalvacije – EPoS.
   
  Za uresničevanje zastavljenega cilja ohranjati oz. povečati vpis na našo šolo smo oblikovali delovno skupino za promocijo, v naslednji sestavi:

  • Sonja Golob-vodja,
  • Irena Avsenik,
  • Andreja Bartolj Bele,
  • Darja Francekovič,
  • Primož Franko,
  • Gabrijela Šturm,
  • Mitja Turk.

   
  Imenovana  je tudi skupina za prenovo spletne strani, v naslednji sestavi:

  • Primož Franko-vodja,
  • Sonja Golob,
  • Vida Hlebec,
  • Gregor Kastelic,
  • Marjana Kos,
  • Luka Novak,
  • Mitja Turk.