Pravila o šolski prehrani

Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010) je Svet zavoda Grm Novo mesto  - center biotehnike in turizma  na seji dne 26. 8. 2010 sprejel

 

PRAVILA
o šolski prehrani
Grma Novo mesto- center biotehnike in turizma

 

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina in cilji)

S temi pravili se Na Grmu Novo mesto (v nadaljevanju šola) določajo postopki, ki zagotavljajo:

- evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov,
- določanje časa in načina odjave posameznega obroka,
- ravnanje z neprevzetimi obroki,
- ter načine seznanitve dijakov in staršev s pravili in pravicami do subvencioniranja prehrane.

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

2. člen
(prijava na šolsko prehrano)

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni dijaki v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši).  Prijava se odda razredniku.
Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.
Prijava na šolsko prehrano se vloži na predpisanem obrazcu. Prijava se hrani v računovodstvu, do konca šolskega leta, za katero je bila oddana.

3. člen
(šolska prehrana)

Šolska prehrana po tem zakonu pomeni organizirano prehrano dijakov v dneh, ko se  v skladu s šolskim koledarjem izvaja pouk.
Šolska prehrana obsega toplo ali hladno malico.  Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
V letnem delovnem načrtu šola opredeli vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, in dejavnosti, s katerimi bo vzpodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

4. člen
(organizacija)

Nabava živil se izvede preko javnega razpisa javnega naročanja, pri čemer se posebno skrb posveti kvaliteti izbora živil. Hrana se pripravlja v šolski kuhinji, pri čemer se posveča posebna skrb pripravi zdrave prehrane.

5. člen
(komisija za prehrano)

Ravnatelj lahko imenuje komisijo za prehrano, ki daje ravnatelju mnenja in predloge o šolski prehrani.  Komisija se imenuje za mandatno obdobje štirih let.
V komisijo se imenuje :
- predstavnika dijakov,
- predstavnike zaposlenih.

6. člen
(preklic prijave prehrane za nedoločen čas)

Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Preklic prijave prehrane se odda pisno  v tajništvu. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.

7. člen
(odjava  prehrane)

V primeru bolezni ali druge odsotnosti dijaka, lahko dijak oziroma  starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti dijaka. Dijak ali starši odjavijo prehrano lahko preko razrednika ali  po elektronski pošti, ali po faksu ali preko touch panela, ki bodo nameščeni v prostorih šole. Če je bila odjava prehrane podana do 8.00 ure zjutaj, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

8. člen
(zapisnik)

Če starši prijavo na šolsko prehrano prekličejo ali jo odjavijo, napiše oseba, ki je prejela preklic prijave oz. odjavo šolske prehrane, zapisnik.
V zapisnik se vpiše praviloma naslednje podatke:
- dan in uro preklica oz. odjave,
- ime in priimek osebe, ki je preklicala oz. odjavila šolsko prehrano,
- za katerega dijaka je bil podan preklic oz. odjava,
- s katerim dnem se učencu odjavlja prehrano,
- datum in podpis osebe, ki je prejela preklic oz. odjavo.

9. člen
(obveznosti dijakov in staršev)

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost dijaka oz. staršev, da bo:
- spoštoval pravila šolske prehrane,

- plačal prispevek za šolsko prehrano,
- pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
- plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil,
- šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na prehrano.

10. člen
(seznanitev dijakov in staršev)

Šola seznani dijake in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih iz prejšnjega člena pravil, subvencioniranju malice ter o načinu in postopku uveljavljanja subvencije najkasneje do začetka šolskega leta. Starše in dijake se do začetka šolskega leta praviloma seznani preko oglasnih desk in spletnih strani šole.

11. člen
(neprevzeti obroki)

Malice, ki niso prevzete do 12. 00 ure , šola brezplačno odstopi drugim dijakom.
Neprevzetih obrokov ni dovoljeno pogrevati ali shranjevati. Potrebno jih je dnevno razdeliti v skladu s prejšnjim odstavkom ali odstraniti.

SPREMLJANJE IN NADZOR

12. člen
(notranje spremljanje)

Šola med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva dijakov  s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.
Zadovoljstvo dijakov se preveri z anketo, ki jo izpolnijo dijaki.

13. člen
(evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov)

Dnevno evidenco o:
- številu prijavljenih dijakih,
- številu prevzetih subvencioniranih obrokov,
- številu odjavljenih subvencioniranih obrokov,
- številu nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin vodi oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj.

Nadzor nad koriščenjem obrokov opravlja ravnatelj, lahko pa tudi od njega pooblaščena oseba.

14. člen
(strokovno spremljanje)

S strokovnim spremljanjem se vsaj enkrat letno ugotavlja skladnost jedilnikov s strokovnimi usmeritvami Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.  Strokovno spremljanje izvajajo Inštitut Republike Slovenije za varovanje zdravja in območni zavodi za zdravstveno varstvo, ki jih za to pooblasti ministrstvo, pristojno za zdravje.

15. člen

Prevzem obroka bo mogoč le s kartico. Na delovišču kjer poteka praktični pouk bo dijak malico lahko prevzel brez uporabe kartice. Evidenco o prevzeti malici za posameznega dijaka  na delovišču vodi zadolženi učitelj za posamezno skupino.  Kartico bo prevzel pri razredniku. Po položnici dijak plača kavcijo za kartico. Ob prenehanju izobraževanja je dijak dolžan kartico vrniti razredniku. Za vrnjeno kartico se izplača prejeta kavcija.

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

16. člen

Vsak dijak je v času udeležbe pri pouku po šolskem koledarju upravičen  do ene subvencionirane malice dnevno. Sredstva za subvencije se zagotavljajo iz državnega proračuna.

Iz državnega proračuna se  zagotavlja vrste subvencionirane prehrane:

- splošna subvencija za malico,
- dodatna subvencija za malico zaradi socialnega položaja dijaka ali
- dodatna subvencija za malico zaradi izjemnih okoliščin družine dijaka.

   17. člen
(višina splošne subvencije)

Splošna subvencija za malico pripada vsem dijakom, ki se redno izobražujejo, v višini dveh tretjin cene malice na podlagi podpisane izjave o uveljavljanju splošne subvencije.

18. člen
(višina dodatne subvencije)

Dijak je upravičen do:
- ene tretjine dodatne subvencije v deležu cene malice, če znaša odstotek povprečne plače na družinskega člana do 30%.
- ene šestine dodatne subvencije v deležu cene malice, če znaša odstotek povprečne plače na družinskega člana nad 30% do 55%.

Dijakom, ki so v rejništvu ter dijakom prosilcem za azil, pripada dodatna subvencija v višini ene tretjine cene malice.

19. člen
(uveljavljanje dodatne subvencije)

Zaradi socialnega položaja lahko uveljavljajo starši ali skrbniki dijakov dodatno subvencijo za malico, če ne zmorejo v celoti plačati prispevka za malico.
Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne subvencije se upošteva dohodek na družinskega člana, izražen v odstotku povprečne plače v Republiki Sloveniji, ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka, ki velja v trenutku oddaje vloge za dodatno subvencijo.

Zaradi izjemnih primerov lahko zavod določi dijaku dodatno subvencijo za malico v višini 1/3 cene malice.
Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne subvencije se poleg dohodka na družinskega člana, izraženega v odstotku povprečne plače, upoštevajo tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni in materialni položaj dijaka in ki nastopijo zaradi:
- dolgotrajne bolezni ali smrti v družini,
- nenadne izgube zaposlitve staršev ter
- naravne ali druge nesreče.

Poleg vloge morajo starši priložiti utemeljitev, katere od okoliščin, navedene v zgornjem odstavku, so razlog za uveljavljanje te pravice in na kakšen način vplivajo na dejanski socialni in materialni položaj dijaka.
Pred izdajo sklepa zavod pridobi soglasje centra za socialno delo.

20. člen
(upravičenci do subvencionirane malice)
Pravico do subvencije za malico, ki ni prenosljiva, imajo dijaki:

- za vsak dan prisotnosti pri pouku,
- na strokovnih ekskurzijah, športnih in kulturnih dnevih ter
- na obveznem delu interesnih dejavnosti, ki jih izvaja zavod, v skladu s šolskim koledarjem in
- za prvi dan odsotnosti, če se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne morejo pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka.

POSTOPEK DODELJEVANJA SUBVENCIJ

21. člen
(uveljavljanje pravice do subvencije za malico)

Dijak ali starši uveljavljajo pravico do:
-  splošne subvencije s prijavo, v kateri poda izjavo o uveljavljanju pravice do splošne subvencije in
- dodatne subvencije z vlogo, ki je sestavni del prijave za malico.

Prijava na malico se vloži na obrazcu, ki je priloga teh pravil. Zavod na podlagi vloge preveri, ali so izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice do dodatne subvencije. Če je prijava oddana pred začetkom šolskega leta in dijak uveljavlja pravico do splošne subvencije, mu splošna subvencija pripada od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od naslednjega dne po oddaji prijave. Če je dijak že prijavljen na malico in ob prijavi ni uveljavljal pravice do splošne subvencije, jo lahko uveljavlja tudi kasneje. Če je že prijavljen na malico, lahko uveljavlja pravico za dodatno subvencijo tudi kasneje.

22. člen
(odločanje o pravici do subvencije)

O pravici do dodatne subvencije za malico odloči direktor s sklepom. Sklep mora izdati:
-  najkasneje v 30-ih dneh od prejema popolne vloge oziroma
- do 31. avgusta za vloge, oddane v mesecu juniju in juliju za naslednje šolsko leto.
Če sklep ni izdan v roku iz prejšnjega odstavka, ima vlagatelj pravico do pritožbe, kot da bi bila njegova vloga zavrnjena.

23. člen
(vsebina sklepa)

Sklep, ki ga izda direktor mora vsebovati:
-  uvod (naziv zavoda, ki ga je izdala, navedbo predpisa o njeni pristojnosti, ime in priimek dijaka ter označbo zadeve),
-  izrek (ime in priimek dijaka, razred in oddelek, odločitev o pravici do dodatne subvencije za malico ter višino dodatne subvencije za malico, navedbo šolskega leta ter datuma, od kdaj je dijak upravičen do dodatne subvencije za malico),
-  obrazložitev (podatke iz vloge ter ugotovitve zavoda o podatkih za ugotavljanje upravičenosti do subvencije),
- pravni pouk (pravica do pravnega sredstva, rok in način vložitve ter navedbo zavoda, pri kateri se pravno sredstvo vloži) ter
-  številko, datum, podpis ravnatelja in pečat zavoda, ki ga je izdala.

Vsebina sklepa je določena v 21. členu Zakona o šolski prehrani.

24. člen
(pritožba na sklep)

Zoper sklep je dovoljena pritožba. Če sklep ni izdan v roku, ima vlagatelj pravico do pritožbe, kot da bi bila njegova vloga zavrnjena.
Pisno pritožbo z obrazložitvijo zoper sklep je možno vložiti po pošti ali v tajništvo zavoda v osmih dneh po prejemu sklepa.

25. člen
(odločanje direktorja o pritožbi)

Najkasneje v sedmih dneh po prejemu pritožbe lahko direktor na podlagi navedb v pritožbi in dodatnih poizvedb svojo odločitev spremeni.
Če svoje odločitve ne spremeni v sedmih dneh, odstopi pritožbo v reševanje pritožbeni komisiji (v nadaljevanju komisija).

26. člen
(odločanje komisije)

O pritožbi odloča komisija, ki je na zavodu pristojna za odločanje v zvezi z uresničevanjem pravic dijakov.
Komisija je dolžna najkasneje v sedmih dneh od prejema pritožbe odločiti o pritožbi. Odločitev komisije je dokončna.
Zoper odločitev komisije je dovoljeno vložiti zahtevo za varstvo pravic na upravnem sodišču.

27. člen
(vročanje listin v postopku)

Odločitve zavoda v postopku priznavanja pravice do subvencije po Zakonu o šolski prehrani se vročajo po pošti. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odprave na pošti.
Odločba ali sklep, s katerim je vloga staršev za dodatno subvencijo za malico zavrnjena, se pošlje s priporočeno
pošiljko. En izvod se hrani na sedežu zavoda.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
(pogodbena razmerja)

Vsa pogodbena razmerja, ki jih je sklenila šola za potrebe zagotavljanja šolske prehrane pred uveljavitvijo teh pravil, prenehajo veljati v skladu s pogodbenimi določili.

29. člen
(prenehanje veljavnosti)

Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi na spletni strani  in oglasni deski šole.