PRAVILA HIŠNEGA REDA ZA DIJAKE IN ZAPOSLENE NA KMETIJSKI ŠOLI GRM IN BIOTEHNIŠKI GIMNAZIJI V POVEZAVI Z UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA COVID-19

                               Avgust 2020

 

1. UVOD

 

Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah.

 

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi. Povečana fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi bolezni.

 

Na naši šoli zato izvajamo nabor ukrepov, da bi kar najbolj zmanjšali to tveganje.

 

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je

preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok.

 

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:

- vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa.

- redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa.

 

                                        V šolo prihajamo zdravi.

 

Z upoštevanjem teh ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

 

Popolne varnosti ni.

 

 

Pravila hišnega reda so prilagojena in sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo izvajanje v času pouka v povezavi z ukrepi za preprečevanje širjenja  COVID – 19 na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji.

 

Priporočila dokumenta se lahko spreminjajo po potrebi glede na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v državi. Šola jih bo dopolnjevala in spreminjala v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve same objavljala na spletni strani šole.

 

 

2. DELEŽNIKI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA

 

Organizacija dela v šolskem letu 2020/2021 zajema vse deležnike VIZ procesa: dijake, učitelje, vodstvo šole, strokovne delavce, druge zaposlene v šoli, starše, tretje osebe, ki so v stiku s šolo (dobavitelji,… itd.).

 

 

3. IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

 

Od 1. 9. 2020 se vzgojno-izobraževalno delo za dijake šole izvaja v prostorih Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma. Praktično izobraževanje se, glede na program, izvaja na različnih deloviščih Grma Novo mesto in pri delodajalcih.

 

 

4. OBSEG VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

 

V času veljavnosti teh pravil se vzgojno-izobraževalno delo izvaja po obveznem programu.

 

 

6. OSEBNA VAROVALNA OPREMA

 

Učitelji in vsi drugi zaposleni v šoli obvezno nosijo zaščitne maske predvsem takrat, ko so v skupnih prostorih šole. Zaščitne maske za zaposlene na šoli zagotovi delodajalec. Zaščitna maska je obvezna, če učitelj izvaja z dijaki delo na razdalji, ki je manjša od priporočljive, torej na razdalji, ki je manjša od 1,5 m.

 

Zaščitne maske za dijake so obvezne v skupnih prostorih (predvidoma ob vstopu in izstopu iz šole, v jedilnici, na hodnikih). Dijaki nosijo svoje zaščitne maske. Svetujemo uporabo pralnih mask za večkratno uporabo, saj s tem ne varujemo le sebe in drugih, ampak tudi okolje.

 

 

7. RAZPORED UČNIH SKUPIN PO RAZREDIH

 

Dijaki so ves čas trajanja pouka v isti učilnici – to je za posamezno skupino matična učilnica. Priporočena razdalja v skupini se upošteva v največji možni meri.

 

V računalniških in drugih specializiranih učilnicah, laboratorijih in delavnicah, pri športni vzgoji in pri nekaterih strokovnih modulih in izbirnih predmetih je možno kombiniranje oddelkov in skupin.

 

Dijaki se v prostih urah praviloma zadržujejo v matičnih učilnicah.

 

 

8. UKREPI V ČASU TRAJANJA IZVAJANJA POUKA PO MODELU B

 

8.1 Vstop v šolo

 

Dijaki in zaposleni šole v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.

 

V šolo dijaki vstopajo in izstopajo skozi zanje določene vhode in izhode:

  • glavni vhod,
  • vhod prizidek,
  • vhod pri učilnici PL2.

Vhode oz. izhode dijakov nadzoruje dežurni učitelj oz. zaposleni šole. Med poukom so vhodna vrata zaklenjena.

 

 V šolski objekt naj vstopajo samo dijaki in zaposleni, preostali le z utemeljenim

razlogom, z obrazno masko in v skladu z navodili šole.

 

Dijaki so v času pouka obuti in ne uporabljajo garderobnih omaric.

 

Ob vstopu v šolo se vstopajoči dijaki, delavci šole in odrasli razkužijo z razkužilom, ki je na voljo ob vhodu. Podajalniki razkužila so nameščena tudi na več mestih na hodnikih in razredu. Prav tako so na več vidnih mestih izobešene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi.

 

8.2 Gibanje po šoli

 

Dijaki se po šoli gibajo v označenih smereh in skladno s talnimi, stenskimi in drugimi označbami, ki predpisujejo smer gibanja in medosebno razdaljo. Ta določba velja smiselno za razrede, hodnike in druge prostore šole.

 

Dijaki ne prehajajo iz ene v drugo učilnico. Skupine se praviloma ne mešajo in ne družijo med seboj.

 

Dijaki posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore.

 

8.3 Zračenje učilnic

 

Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, zato, da se čim manjkrat dotakne kljuke. Pred začetkom pouka učitelj zapre vrata, kljuko pa na obeh straneh obriše s papirnato brisačko, prepojeno z razkužilom.

 

Učitelj, ki izvaja pouk 1. šolsko uro, deset minut pred pričetkom pouka temeljito prezrači učilnico tako, da odpre vsa razpoložljiva okna in pusti odprta vrata. Okna nato zapre, vrata pa, kot določeno v prejšnjem odstavku te točke, pusti odprta do pričetka pouka. Okna v razredu odpira in zapira samo učitelj.

 

Po vsaki šolski uri – med vsakim odmorom učitelj, ki je izvedel predhodno uro in sedaj odhaja iz učilnice, izvede vsaj kratkotrajno zračenje učilnice.

 

8.4 Preventivni ukrepi v učilnicah

 

V učilnicah so:
– praviloma umivalniki s tekočo vodo
– podajalniki papirnatih brisač
– koši za smeti
– razkužilo z najmanj 70% etanola (koncentracija 70 – 80%)
Dijake naj učitelj dosledno spodbuja k rednemu in pravilnemu umivanju rok.

 

Razredniki v matičnih učilnicah posameznega razreda z dijaki določijo sedežni red dijakov. Seznam sedežnega reda je nalepljen na vidno mesto pri šolski tabli oz. katedru.

Računalnik v posamezni učilnici lahko uporablja izključno učitelj, ki ga pred uporabo razkuži.

Dijaki šolske potrebščine nosijo s seboj. Dijaki si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.

Dijaki naj imajo po potrebi s seboj:

  • bidon ali plastenko z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna kontaminacija umivalnika,
  • dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo,
  • dijaki, ki niso naročeni na šolsko prehrano, si naj malico prinesejo s seboj in jo pojejo v učilnici.

 

Pouk v računalniški učilnici, laboratorijih in ostalih specializiranih učilnicah se izvaja pod pogoji, ki jih določijo učitelji posameznih aktivov.

 

Ko je možno – po presoji učitelja – pouk skupine poteka na prostem, v neposredni okolici šole. Tudi pri pouku na prostem je priporočljivo upoštevanje razdalje.

 

8.5 Odmori in šolska prehrana

 

Dijaki učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in izmenjaje. Pri odhodih na stranišče mora dežurni učitelj v vsakem nadstropju paziti, da se v toaletnih prostorih ne naredi gneča. Tudi v toaletnih prostorih so dijaki dolžni upoštevati talne označbe, ki opozarjajo na medsebojno razdaljo. Okna v toaletnih prostorih morajo biti ves čas odprta, da se prostori ustrezno zračijo.

 

Dijaki, ki so naročeni na šolsko malico, malicajo v jedilnici. V jedilnico pridejo po določenem koridorju in ob tem ves čas upoštevajo medsebojno varnostno razdaljo. Pred malico si roke razkužijo. Hrano pri malici delijo kuharice po strežnem pultu. Dijaki pri malici upoštevajo določen sedežni red, po katerem imajo dijaki posameznih razredov  določen  skupni prostor.

Dijaki imajo v jedilnici zaščitno masko, ki  si jo snamejo pred malicanjem in po končani malici ponovno namestijo.

Ostanke hrane, krožnike in pribor dijaki odnesejo na za to določeno mesto in se po označeni poti vrnejo v matično učilnico.

Za razkuževanje miz v jedilnici skrbi ena od snažilk. Mize razkuži tudi med menjavo skupin.

Dijaki, ki niso naročeni na šolsko prehrano, si naj malico prinesejo s seboj in jo pojejo v matični učilnici.

 

 Šola naredi nov razpored uporabe šolske jedilnice glede na število dijakov, ki imajo naročeno šolsko  malico. Z razporedom seznani dijake.

 

8.6 Pisna gradiva in knjižnica

 

Morebitno tiskano učno gradivo dijakom deli in pobira profesor, ki si je pred in po tem

umil ali razkužil roke.

Vrnjene/oddane pisne izdelke bo učitelj pred popravljanjem vsaj 1 dan hranil na varnem

mestu. Postopek temelji na preživetju virusa na različnih površinah.

Tudi ravnanje z ostalim gradivom, vključno s knjižničnim gradivom, v času

izvajanja pouka  bo potekalo skladno z navodili za uporabo knjižnice.

 

8.7 Dežurstvo dijakov

 

Dežurstvo dijakov pri glavnem vhodu je v času teh ukrepov od 1. 9. 2020 do preklica ukinjeno.

 

8.8 Odhod domov

 

Dijaki odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo. Dežurni učitelji oz. zaposleni na šoli dijake opozarjajo na spoštovanje ukrepov.

 

Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču šole in v objektu šole (npr. šolsko dvorišče, šolsko igrišče, šolsko parkirišče, hodniki, garderobe…) ni dovoljeno.

 

8.9 Čiščenje prostorov

 

Šola zagotavlja, da so šolski prostori temeljito očiščeni. Šola zagotavlja, da tekom trajanja pouka poteka redno čiščenje in razkuževanje površin. Po končanju pouka čistilke izvedejo temeljito čiščenje vseh prostorov v stalni uporabi z razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal in drugih površin, ki se jih dijaki in zaposleni dotikajo. Površine, ki se jih dotikamo pogosteje, kot npr. kljuk, ograj, držal, stikal, potezne vrvice v toaletnih prostorih ipd., čistilke razkužujejo večkrat dnevno. V prostorih, ki niso v stalni uporabi, se razkuževanje tovrstnih površin opravi enkrat dnevno, ob koncu pouka.

 

 

8.10 Zaposleni

 

Za zaposlene velja smiselno enako pravilo – upoštevanje medsebojne razdalje 1,5 do 2 metra. Obvezno je nošenje maske v skupnih prostorih.

 V zbornici mora imeti zaposleni na vsaki strani en stol prost in je hkrati lahko le toliko zaposlenih, da lahko ohranjajo predpisano razdaljo.

 V kolikor ni mogoče zagotoviti ustrezne medsebojne razdalje  ( zbornica, kabineti,..), zaposleni nosijo maske in upoštevajo varnostne ukrepe.

Tudi v drugih prostorih (sanitarije, hodniki, skupni prostori) zaposleni spoštujejo socialno distanco.

 

 

9. UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID 19

 

V primeru suma na pojav koronavirusa pri dijaku bo strokovni delavec dijaka odpeljal v poseben prostor (soba 11 v pritličju dijaškega doma – ključ je pri svetovalni delavki) ter o tem obvestil starše in vodstvo oz. enega od dosegljivih članov koordinacijske skupine. Tak dijak ta čas nosi zaščitno masko.

 

Starši so dolžni obvestiti ravnatelja šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta), v kolikor se izkaže, da je dijak okužen s Covid – 19. Ravnatelj je dolžan v najkrajšem možnem času o tem obvestiti NIJZ. Le ta sproži epidemiološko preiskavo, s katero se poišče izvor kužnosti ter poišče in obvesti vse možne kontakte okuženega dijaka. NIJZ posreduje seznam kontaktov pristojni službi Ministrstva za zdravje, ki izda odločbe o karanteni.

 

V kolikor zboli učitelj, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je okužen s Covid – 19, o tem v roku 24 ur obvesti ravnatelja šole (telefonsko ali preko elektronske pošte). Ravnatelj je dolžan v najkrajšem možnem času obvestiti NIJZ, ki prične z enakim postopkom kot opisano zgoraj.

 

V primeru pojava okužbe šola zagotovi temeljito zračenje, čiščenje in razkuževanje celotne šolske stavbe po navodilih NIJZ.

 

10. SPREJEM, UPORABA IN VELJAVNOST PRAVIL

 

Ta pravila je sprejela ravnateljica Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije. Pravila pričnejo veljati s 1. 9. 2020. Veljajo in uporabljajo se do preklica upoštevnega pravnega akta ali več teh, ki urejajo to materijo, ali do sprejema novega pravnega akta, ki razveljavlja tiste pravne akte, ki so podlaga za sprejem dokumentov in aktov, na katerih temeljijo ta Pravila. Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi v sklopu popravljenih Pravil bodisi posamično.

 

V času uporabe teh pravil se zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile, lahko začasno smiselno spremenijo Pravila hišnega reda, katerih sprejem in sprememba je v pristojnosti ravnateljice šole.

 

Kraj in datum: Novo mesto, 31. 8. 2020                        Vida Hlebec, ravnateljica