|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  Koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami

  V začetku šolskega leta 2014/2015 imamo na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji 70 dijakov s posebnimi potrebami. Ti dijaki  imajo z odločbo opredeljene naslednje motnje: motnjo v duševnem razvoju, gluhi in naglušni dijaki,  slabovidni dijaki,  dijaki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, dolgotrajno bolni dijaki, gibalno ovirani dijaki, dijaki z govorno jezikovno motnjo, dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in dijaki z več motnjami
   
  S sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je dijakom s posebnimi potrebami dodeljena dodatna strokovna pomoč v obsegu 161 ur na teden za posamezne predmete, ki  jo izvajajo naši profesorji, surdopedagoginja iz Zavoda za gluhe in naglušne iz Ljubljane in tiflopedagoginja iz Zavoda za slepo in slabovidno mladino iz Ljubljane.
   
  Večina odločb za dodatno strokovno pomoč imajo dijaki iz srednjega poklicnega izobraževanja, sledijo dijaki iz nižjega poklicnega izobraževanja, manjše število pa jih je v srednjem strokovnem izobraževanju in v tehniški gimnaziji. V tem času ti dijaki tudi osebno dozorijo in se socializirajo.
   
  Po potrebi vzpostavimo stik s šolami, iz katerih prihajajo dijaki z odločbami, Zavodom za šolstvo RS, Komisijami za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter po potrebi  tudi z ostalimi institucijami, ki strokovno pokrivajo to področje.
   
  Za vsakega dijaka s statusom otroka s posebnimi potrebami bomo pripravili individualizirani program, in sicer pripravila ga bo strokovna skupina na skupnem sestanku, ki se ga udeleži celoten oddelčni učiteljski zbor pod vodstvom razrednika, svetovalna delavka, svetovalni delavec za koordinacijo dela z dijaki s posebnimi potrebami, izvajalci dodatne strokovne pomoči in starši dijaka; za dijake, ki bivajo v dijaškem in študentskem domu pa tudi vzgojitelj dijaka. V individualiziranemu programu opredelimo vse prilagoditve, ki dijaku pripadajo glede na oviro oz. motnjo ter ure dodatne strokovne pomoči po posameznih predmetih in izvajalcih.
   
  Velik poudarek dajemo tudi sodelovanju s starši in jim nudimo pomoč  pri uvedbi postopka pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu za šolstvo RS, pri navezovanju stika   z različnimi zunanjimi institucijami, kot so: Centri za socialno delo, ZPIZ-u, Komisije za usmerjanje otrok, Posvetovalnica za učence in starše … Ob večjih težavah dijakov se  sestane razrednik, svetovalna delavka, svetovalni delavec za koordinacijo dela z dijaki s posebnimi potrebami, izvajalci dodatne strokovne pomoči in starši dijaka, včasih tudi oddelčni učiteljski zbor, po potrebi pa tudi predstavniki zunanjih institucij. Sodelujemo  s starši  v okviru sestankov oddelčnih učiteljskih zborov, preko govorilnih ur in preko telefonskih pogovorov.
   
  Predvidevamo, da bomo do konca šolskega leta 2014/2015 na šoli imeli okoli 85 dijakov s posebnimi potrebami in ustrezno povečano število ur dodatne strokovne pomoči.
   
  Svetovalni delavec za koordinacijo dela z dijaki s posebnimi potrebami je Franc Jarc.