|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  Koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami

  V začetku šolskega leta 2017/2018 imamo na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji 79 dijakov s posebnimi potrebami. Ti dijaki  imajo z odločbo opredeljene naslednje motnje: motnjo v duševnem razvoju, gluhi in naglušni dijaki, slepi in slabovidni dijaki, dijaki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, dijaki z avtističnimi motnjami, dolgotrajno bolni dijaki, gibalno ovirani dijaki, dijaki z govorno jezikovno motnjo, dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in dijaki z več motnjami.
   
  S sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je dijakom s posebnimi potrebami dodeljena dodatna strokovna pomoč v obsegu 175 ur na teden za posamezne predmete, ki  jo izvajajo naši profesorji, drugi strokovni delavci na šoli ter surdopedagoginja iz Zavoda za gluhe in naglušne iz Ljubljane in tiflopedagoginja iz Zavoda za slepo in slabovidno mladino iz Ljubljane.
   
  Večino odločb za dodatno strokovno pomoč imajo dijaki iz srednjega poklicnega izobraževanja, sledijo dijaki iz nižjega poklicnega izobraževanja, manjše število pa jih je v srednjem strokovnem izobraževanju in v tehniški gimnaziji. Pedagoški zbor dela z vsakim dijakom, ki ima status dijaka s posebnimi potrebami individualno in ga  skuša prepeljati skozi izobraževanje. Za posamezne dijake smo sodelovali s šolami, iz katerih prihajajo, Zavodom za šolstvo RS, Komisijami za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, po potrebi pa tudi z ostalimi institucijami, ki strokovno pokrivajo to področje.
   
  Za vsakega dijaka s statusom otroka s posebnimi potrebami bomo pripravili individualizirani program, in sicer pripravila ga bo strokovna skupina na skupnem sestanku, ki se ga udeleži celoten oddelčni učiteljski zbor pod vodstvom razrednika, svetovalna delavka, svetovalni delavec za koordinacijo dela z dijaki s posebnimi potrebami, izvajalci dodatne strokovne pomoči in starši dijaka. V individualiziranemu programu opredelimo vse prilagoditve, ki dijaku pripadajo glede na oviro oz. motnjo ter ure dodatne strokovne pomoči po posameznih predmetih in izvajalcih.
   
  Velik poudarek dajemo tudi sodelovanju s starši in jim nudimo pomoč  pri uvedbi postopka pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu za šolstvo RS, pri navezovanju stika  z različnimi zunanjimi institucijami, kot so: Centri za socialno delo, ZPIZ, Komisije za usmerjanje otrok, Posvetovalnica za učence in starše … Ob večjih težavah dijakov se  sestanejo razrednik, svetovalna delavka, svetovalni delavec za koordinacijo dela z dijaki s posebnimi potrebami, izvajalci dodatne strokovne pomoči in starši dijaka, včasih tudi oddelčni učiteljski zbor, po potrebi pa tudi predstavniki zunanjih institucij. Sodelujemo  s starši  v okviru sestankov oddelčnih učiteljskih zborov, preko govorilnih ur in preko telefonskih pogovorov.
   
  Predvidevamo, da bomo do konca šolskega leta 2017/2018 na šoli imeli okoli 90 dijakov s posebnimi potrebami in ustrezno povečano število ur dodatne strokovne pomoči.
                                                                         
  Svetovalni delavec za koordinacijo dela z dijaki s posebnimi potrebami je Franc Jarc.