|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  OIV in IND

  OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE IN INTERESNE DEJAVNOSTI

  Obvezne izbirne vsebine za program tehniške gimnazij

  Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen Zakona o gimnazijah. Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki.
   
  Zato obvezne izbirne vsebine ne smejo biti:

  • niti predmeti,
  • niti nadomestilo za pouk,
  • niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti.

  Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur:

  • v 1. letniku 90 ur,
  • v 2. letniku 90 ur,
  • v 3. letniku 90 ur in
  • v 4. letniku 30 ur.

  Obvezne izbirne vsebine se delijo na:

  • vsebine, obvezne za vse, 
  • vsebine, obvezne za tip gimnazije,
  • vsebine po dijakovi prosti izbiri.

  Vsebine, obvezne za vse

  a) Državljanska kultura   najmanj 15 ur
  b) Knjižnična informacijska znanja   najmanj 15 ur
  c) Kulturno-umetniške vsebine  najmanj 15 ur
  d) Športni dnevi   najmanj 35 ur
  e) Zdravstvena vzgoja  najmanj 15 ur
  f) Vzgoja za družino, mir in nenasilje  najmanj 15 ur
  Skupaj najmanj 110 ur

   
  Te vsebine so v dogovorjenem minimalnem obsegu obvezne za vse tipe gimnazij.
   
  Izvede in/ali organizira jih šola. Šole lahko same določijo obliko in načine izvedbe. Vsebine so obvezne v navedenem obsegu, šola pa lahko po svoji presoji ponudi tudi obširnejše vsebine. Dijak mora do zaključka izobraževanja opraviti vse obvezne vsebine.

  Vsebine, obvezne za tip gimnazije – tehniška gimnazija

  Podjetništvo: 30 ur
  Dejavnosti s projektnim delom: 30 ur

  Vsebine po dijakovi prosti izbiri

  Dijaki  lahko prosto izbirajo:
  a) iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo, ali
  b) iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin posamezne šole.
   
  Šola določi nekatere vsebine iz obeh katalogov kot obvezno ponudbo šole.

  Šola je dolžna ponuditi oz. organizirati sledeče vsebine:
   

  Logika najmanj 15 ur
  Medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom itd. najmanj 15 ur
  Metodologija raziskovalnega dela  najmanj 15 ur
  Obvladovanje tipkovnice najmanj 15 ur
  Prostovoljno socialno delo najmanj 15 ur
  Prva pomoč najmanj 15 ur
  Športni tabori in šole v naravi  najmanj 15 ur
  Učenje za učenje najmanj 15 ur
  Verstva in etika najmanj 15 ur

  Zgoraj navedene vsebine mora šola obvezno ponuditi – najmanj v predstavljenem obsegu, izvaja pa jih, če se prijavi (po normativih za oblikovanje skupin) dovolj dijakov. Vsebine so obvezne za šolo kot organizatorja oz. ponudnika, za dijaka pa ne. Šola lahko sama določi obliko in načine izvedbe. Šola lahko po svoji presoji ponudi tudi vsebine v večjem obsegu.
   
  Če dijaki ne izberejo vsebin iz obvezne ponudbe šole, morajo do predpisanega števila ur izbirati druge vsebine iz kataloga šole ali kataloga Zavoda RS za šolstvo.
   
  Vsebine v okviru obveznega področja in obveznega programa organiziramo na šoli in jih izvajajo profesorji, ki poučujejo na naši šoli.
   
  V sklopu popolnoma proste izbire se dijaki lahko odločajo za ponudbo šole, ki je objavljena v šolskem katalogu interesnih dejavnosti in obveznih izbirnih vsebin. Izbirajo pa lahko tudi iz ponudbe zunanjih izvajalcev.
   
  Del obveznih izbirnih vsebin se lahko izvede tudi v popoldanskem času in ob koncu tedna.
   
  Razporeditev OIV po letnikih.

  Interesne dejavnosti za poklicne in strokovne programe

  Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega ter poklicno-tehniškega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, na eni strani povezanega s cilji programov, ki jih izvaja posamezna šola, ter na drugi strani s spoznanji o socialnem okolju, v katerem šola deluje. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente, jih razvijajo in ohranjajo svojo posebnost oziroma različnost. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve.
   
  Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Dijaki na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole, svobodno izbirajo med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. Čeprav šole same z letnim delovnim načrtom opredelijo konkretne interesne dejavnosti, morajo pri tem obvezno načrtovati vsaj v predpisanem minimalnem obsegu tiste vsebine, ki so določene v okviru  t. i. »obveznega enotnega dela« v posameznih vrstah programov.
   
  V sklopu popolnoma proste izbire se dijaki lahko odločajo za ponudbo šole, ki je objavljena v šolskem katalogu interesnih dejavnosti in obveznih izbirnih vsebin. Izbirajo pa lahko tudi iz ponudbe zunanjih izvajalcev.
   
  V prosto izbiro smo vključili izpolnjevanje mape učnih dosežkov za programe srednjega strokovnega izobraževanja. Zdravstveno vzgojo pa smo vključili v prosto izbiro za dijake srednjega poklicnega izobraževanja.
   
  Del interesnih dejavnosti se lahko izvede tudi v popoldanskem času in ob koncu tedna.
   
  V šolskem letu 2016/2017 smo večji del ur, ki so namenjene naravoslovnim dnevom, izvedli preko sodelovanja dijakov pri 60. državnem tekmovanju v oranju, ki je letos potekalo na naši šoli.
   
  Razporeditev interesnih dejavnosti.

  Šola v naravi

  V aprilu 2016 smo kandidirali na javnem razpis programov Šole v naravi in prostorskih zmogljivosti CŠOD za šolsko leto 2016/2017 ter dobili dodeljene sledeče termine in domove:
   

  Razred Število dijakov Odobren termin Dom Razrednik
  2. a
  2. b
  24
  26
  8.5.-12.5.2017 Gorenje
   
  Sonja Golob
  Mitja Turk
  2. c
  2. d
  27
  16
  28.11.-2.12.2016 Planinka Zdravka  Križman
  Andrej Zoran
  2. f
  2. g
  2. h
  2. i
  2. j
  18
  7
  4
  12
  12
  29.5.-2.6.2017 Kavka Tanja Loparec
  Barbara Činkole
   

   
  Dejavnost organizira Marjana Kos.

  Kulturne dejavnosti

  Organizatorki kulturnih dejavnosti sta v okviru interesnih dejavnosti Zdravka Križman in v okviru obveznih izbirnih vsebin Gabrijela Šturm. Vsako leto smo pri organizaciji kulturnih vsebin pozorni na čim bolj raznoliko ponudbo predstav in da so le-te kakovostne in primerne za dijake. Izbiramo med gledališkimi, glasbenimi, plesnimi in filmskimi predstavami.
   

  Razred Predviden termin Vsebina Izvajalec Organizator
  1. a, b po dogovoru Dramska predstava: Veliki pok
   
  Dramska predstava: Neli ni več
  Muzikal: Cvetje v jeseni (glasba in KD)
  Operna predstava: Pod svobodnim soncem (v okviru MP SLO, ZGO, UME)
  Cankarjev dom in Mestno gledališče Ptuj
  Lutkovno gledališče Lj
  KC Janeza Trdine
   
  KC Janeza Trdine
  Gabrijela Šturm
  2. a, b po dogovoru Dramska predstava: Veliki pok
  Dramska predstava: Neli ni več
  Knjižni sejem
  Cankarjev dom in Mestno gledališče Ptuj
  Lutkovno gledališče Lj
  Cankarjev dom
  Gabrijela Šturm
  3. a, b po dogovoru Dramska predstava: Samorastniki (v okviru slovenščine)
  Operna predstava: Pod svobodnim soncem (v okviru OIV – prosta izbira)
  Mestno gledališče ljubljansko
  KC Janeza Trdine
  Gabrijela Šturm
  4. a, b po dogovoru Dramska predstava: Dogodek v mestu Gogi (v okviru slovenščine) Slovensko gledališče Trst Gabrijela Šturm
  SSI: 1. in 4. letnik november 2016 Knjižni sejem, gledališka predstava Cankarjev dom Zdravka Križman
  SSI: 1., 2., 3.,  4. in 5. letnik oktober 2016 Dramska predstava: Rokova modrina KC Janeza Trdine Zdravka Križman
  SPI: 1. letnik
  NPI: 1. letnik
  po dogovoru Jakčev dom, Etnološka zbirka, ogled filma po izboru, Dežela kozolcev v Šentrupertu Jakčev dom, Dolenjski muzej, Cineplexx Tuš, Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o. Zdravka Križman
  SSI: 1. letnik      
  SPI: 1. letnik      
  po dogovoru Galerija Trebnje, film po izboru Galerija Trebnje, Cineplexx Tuš Zdravka Križman
  SSI: 4. letnik       po dogovoru Grad Strmol, Muzej na prostem Rogatec Grad Strmol, Muzej na prostem Rogatec Zdravka Križman
  SSI: 2., 3. in 4. letnik
  SPI: 1., 2. in 3. letnik
  NPI: 1., in 2. letnik
  po dogovoru Dramska predstava Veliki pok KC Janeza Trdine Zdravka Križman

    
  Športne aktivnosti

  V šolskem letu 2016/2017 bomo organizirali naslednje športne dneve:
   

  DEJAVNOST PROGRAM/RAZRED
  Cvičkova gaz SSI: 1. a, 1. b, 1. c, 1. d, 1. e
  SPI: 1. f,1. g, 1, h, 1. i, 1. j,
  NPI: 1. k, 1. L
  Golica SSI: 2. e, 3. d,
  Gorjanci SSI: 2. e
  Kegljanje SSI: 4. c, 4. d, 4. e
  SPI: 1. f,1. g, 1. j, 3. i
  NPI: 1. k, 1. l, 2. k, 2. l
  Kmečke igre,: SSI: 1. c, 1. d, 1. e,2. c, 2. d, 2. e, 3. c, 3. d
  SPI: 1. f, 1. g, 1. h, 1. i, 1. j, 2. e, 2. f, 2. g, 2. h, 2. i
  NPI: 1. k, 1. l,
  PTI: 4. e, 4. f
  Kostanjevica na Krki SSI: 1. c, 1. d, 1. e
  Krka SSI: 4. a, 4. b, 4. c, 4. d, 4. e
  Oranje - igre SSI: 1. a, 1. b, 1. c, 1. d, 2. d, 4. c, 4. d
  SPI: 1. f,1. g, 1, h, 1. i, 1. j, 2. f, 2. h, 2. i, 2. j, 3. e, 3. f, 3. g, 3. h
  NPI: 1. k, 1. l, 2. k, 2. l
  PTI: 4. f, 4. g, 5. a, 5. b
  Osilnica SSI: 1. e
  Planica SSI: 2. e, 3. c, 3. d, 4. c, 4. d, 4. e
  SPI: 3. e, 3. g, 3. i
  PTI: 4. f, 4. g
  Planinski pohod – planinska paša SPI: 2. f
  Pohod sredogorje SSI: 2. c, 2. d
  Pokljuka SSI: 3. a, 3. b
  Šola v naravi SSI: 2. a, 2. b, 2. c, 2. d
  SPI: 2. f, 2. g, 2. h, 2. i, 2. j
  Triglavski narodni park SSI: 4. e
  Vintgar SPI: 1. h, 1. i, 2. i, 2. j, 3. f, 3. h
  Zimski športni dan SSI: 2. a, 2. b, 3. a, 3. b, 3. c

   
  V okviru OIV oz. IND bomo organizirali tudi dvo- ali tridnevno smučanje v Cerknem.            
    Strokovne ekskurzije v okviru medpredmetnih povezav ter v okviru interesnih dejavnosti

  • Tehniška gimnazija

   

  Razred Predviden termin Vsebina Organizator
  1.a, 1.b december 2016 Predbožični Salzburg (NEM, GEO, GLA, MAT, ANG, KEM) Alenka Prem
  1.a, 1. b april 2017 Trubar in njegov čas ( SLO, ŠVZ, NEJ, GLA, LIK) Gabrijela Šturm
  1. a, 1. b maj–junij 2017 Rim, Pompeji (LIK, GLA, ZGO, GEO, SLO, ANG, ŠVZ) Jožica Medle/Mitja Turk
  1.a, 1. b junij 2017 Hiša eksperimentov, Prirodoslovni muzej (KEM, BIO, FIZ) Luka Novak
   1. a maj–junij 2017 Golf (ŠVZ, ANG) Damir Škerl
  2.a, 2.b april, maj 2017 Uporaba živih organizmov v raziskovalne in industrijske namene (Biotehniška fakulteta in Pivovarna Union) (BTH, LAV, BIO) Jana Goršin Fabjan
  2. a, b junij 2017 Ogled tovarne aluminija Talum Kidričevo in obisk Term Olimje   (KEM, ŠVZ) Vojka Zupančič
  2. a, b november 2016 Knjižni sejem in  Muzej iluzij v Ljubljani
  (SLO, ANJ, PSI, OIV)
  Gabrijela Šturm
  3.a, 3. b september 2016 Nastanek prsti (Pokljuka) (ŠVZ, KMT, ANJ, SLO) Marko Hrastelj
  3. a, 3. b jesen 2016 Jurčičeva pot (SLO, ŠVZ) Tatjana Mavsar
  3. a, 3. b november 2016 Ogled NEK Krško, penine Istenič, vzgoja gob – Krško  (LAV, BTH, KEM) Vojka Zupančič
  3. a, 3. b maj 2017 Uporaba BTH v ekologiji (CČN Ločna, Komunala Novo mesto, CeROD Leskovec) (BTH, LAV, BIO) Irena Kurajić
  3. a, 3. b maj–junij 2017 Ogled botaničnega in ZOO vrta v Zagrebu (BIO, KEM) Urška Ogrinc, Mateja Okleščen
  4. a, 4. b februar 2017 Evolucija človeka – Krapina  (BIO, ZGO) Urška Ogrinc Mitja Turk
  4. a, 4. b oktober 2016 Mikroorganizmi na delu: od proizvodnje zdravil do  kmetijstva (Tovarna zdravil Krka in kmetija s predelavo mleka) (BTH, LAV, KMT) Irena Kurajić
  4. a, 4. b oktober 2016 Vinska klet s sociolingvistiko in Sečoveljske soline (KMT, ŠVZ, SLO) France Absec

   

  • Poklicno, srednje strokovno in poklicno tehniško izobraževanje

   

  Razred Predviden termin Vsebina Organizator
  2. c, 2. d 24. avgust 2016 Sejem Agra v Gornji Radgoni Slavka Zalokar
  4. e 6. – 7. september 2016 Triglavski narodni park Marjana Kos
  2. e 13. september 2016 Gorjanci: oglarstvo- projektni dan Mateja Okleščen
  3. d, 4. e september  2016 ZOO-park Rožmanc, Kompostarna Vrhnika Helena Fortuna Jelenc
  1. c, 1. d 7. oktober 2016 Jesenski sejem v Komendi
  Kmetijski inštitut Slovenije
  Marko Hrastelj
  2. c, 2. d oktober 2016 Ogled trsnice in matičnjaka Janja Klemenčič
  4. f, g,  5. a, b jesen 2016 Škofja Loka, bolnica Franja Tatjana Mavsar
  2. e, 4. e oktober  – november 2016 Škocjanski zatok, Luka Koper Helena Fortuna Jelenc
  1. c, 1. d, 1. e november 2016 Knjižni sejem, narodna galerija Zdravka Križman
  Jožica Medle
  1. c, 1. d,
  1. e, 2. e
  januar 2017 Hiša eksperimentov, Inštitut Jožef Štefan, Prirodoslovni muzej Luka Novak
  4. c, 4. d januar 2017 Varstvo rastlin (FFS) Martina Kralj       
  1. e februar – marec 2017 Žabice Helena Fortuna Jelenc
  1. g, h, 2. h, i, 3. f, g 10. 3. 2017 Sejem Flora, ogled vrtnarsko-cvetličarskega obrata Barbara Činkole
  4. f, g,  5. a, b 10. 3. 2017 Zeliščarska kmetija Fabinc, sejem Flora/Altermed Barbara Činkole
  4. c, 4. d,
  5. a, 5. b
  marec 2017 Škocjanski zatok, Luka koper, Turistična kmetija Marko Hrastelj
  4. c, 4. d marec 2017 Ogled logističnega centra in vinogradniške mehanizacije Martina Kralj
  1. j, 2. g, 3. i, delno 2. f, 3. e (dijaki, ki imajo modul PME) marec 2017 Vipavska dolina s Krasom (pršutarna Lokve, Štanjel…) Drago Košak
  Miha Cesar
  1. i, 2. j, 3. h
  1. h, 2. i, 3. f
  april 2017 Radovljica – festival čokolade, Muzej čebelarstva, Lectar, Bled, slap Peričnik Stanislava Hude
  Andreja Bartolj Bele
  3. c  in individualno maj 2017 Poljedelstvo, živinoreja, mehanizacija, Srbija Alojz Rogelj
  2. e, 3. d april – junij 2017 Gorski stražar Andreja Bartolj Bele
  1. c, 1. d, 1. e maj 2017 Kostanjevica na Krki (galerija, jama, Krakovski gozd…) Jožica Medle
  Darinka Drmaž Lavrič
  1. e maj – junij 2017 Osilnica Mateja Okleščen
  2. e, 3. d maj – junij 2017 Golica Andrej Zoran
  3. d po dogovoru KP Kolpa Sabina Nemanič
  2. c, 2. d junij 2017 Planinska paša in planinski pohod Urška Trobec

   
  V kolikor bomo tekom šolskega leta zasledili dogodke oz. dejavnosti, ki so zanimive za poklicno področje, bomo za dijake organizirale dodatne oglede.