NAVODILA ZA DIJAKE KMETIJSKE ŠOLE GRM IN BIOTEHNIŠKE GIMNAZIJE V POVEZAVI S ŠIRJENJEM OKUŽBE COVID-19

Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah.

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi. Povečana fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi bolezni.

Pri odpiranju srednjih šol se  odločamo za številne koristi, ki jih to prinaša dijakom, v prvi vrsti možnost zaključka srednje šole in s tem prehod na višjo stopnjo izobraževanja oziroma zaposlitev. Z odpiranjem šol se povečuje tveganje za prenos bolezni Covid-19. Zato na naši šoli izvajamo nabor ukrepov, da bi kar najbolj zmanjšali to tveganje.

 

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je

preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok.

 

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:

- Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa.

- V redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa.

 

Roke vedno smatramo kot kontaminirane,

izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.

 

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

Popolne varnosti ni.

 

I. SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI

 

Za zaščito tako dijakov, študentov, udeležencev izobraževanja odraslih kot zaposlenih v šoli, pred okužbo s Covid-19, je potrebno dosledno jih  izvajanje vseh splošnih higienskih ukrepov:

- Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.

- V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo 60 do 80 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Možno je uporabljati tudi alkoholne razkužilne robčke (70%). Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.

- Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.

- Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

- Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.

- Zbiranja v skupinah na celotnem območju šole  ni dovoljeno.

- Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.

- Vsi zaposleni in dijaki v objektu šole nosijo maske. Dijaki jo lahko pri pouku  ko je zagotovljena distanca 1,5 do 2 metra, odložijo. Pred uporabo ter po odstranitvi maske si temeljito umijejo ali razkužijo roke. Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem naj se je ne dotikamo. Masko je treba občasno zamenjati, na 2 do 3 ure. Navodila za pravilno namestitev in odstranitev maske so dosegljiva na povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf

Splošno o uporabi mask je dosegljivo na povezavi:
https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask

- Ves čas se vzdržuje primerna medsebojna razdalja (najmanj 1,5 do 2 metra).

- Razen dijakov in zaposlenih v objekt šole ne vstopa nihče, eventualno najavljena oseba pa obvezno v spremstvu predstavnika šole in z obrazno masko.

- V primeru slabega počutja in pojava simptomov bolezni Covid-19 ostanemo doma in po telefonu kontaktiramo svojega osebnega zdravnika in upoštevamo njegova navodila.

- Za boljšo seznanitev in stalno opozarjanje so na vhodih, na oglasnih deskah in v učilnicah nameščena navodila za preprečevanje okužb, navodila za pravilno umivanje rok, navodila za pravilno higieno kašlja in za pravilno namestitev maske.

Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.

- Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecite v-sirjenja.pdf

- Umivanje rok: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena- rok_zdravstveni-delavci.pdf

- Higiena kašlja: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena- kaslja_0.pdf

- Pravilna namestitev obrazne maske: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf

 

II. PRIHOD V ŠOLO IN VSTOPANJE V OBJEKT

II.1. Prihod v šolo

- Priporoča se peš hoja, kolesarjenje.

- Pri uporabi javnega prevoza je potrebno upoštevati navodila NIJZ za izvajalce linijskega prometa.

- V primeru skupnega prevoza  oseb, ki ne živijo v  skupnem gospodinjstvu z avtomobilom, je obvezna uporaba mask.

 

II.2. Vstopanje v šolo

-  Dijaki do šole stopajo posamično ob upoštevanju primerne razdalje, od 1,5 do 2 metra.

- V šolo vstopajo na vhodu, ki bo zanje določen (obvestijo razredniki) .Pred vstopom v šolo si razkužijo roke, na obrazu imajo masko.

- Dijaki, ki bivajo v dijaškem domu, odidejo iz doma pri zadnjem izhodu in vstopajo v šolo na vhodu, ki je določen za njihov razred, oziroma skupino.

- Dijaki morajo v šoli nositi zaščitno masko in ohranjati primerno razdaljo. V šoli bodo po potrebi dobili dodatno masko.

- Prvi dan prihoda v šolo dijaki dežurnemu učitelju na vhodu oddajo pisno izjavo, da niso bolni in v zadnjem času niso imeli bolezenskih znakov.  Izjavo odložijo v posebno škatlo. Izjava mora biti podpisana s strani staršev. Polnoletni dijak jo lahko podpiše sam. Izjave jim posredujejo  razredniki.

- Pouk bo organiziran v manjših skupinah in v priporočeni medsebojni razdalji, v matičnih učilnicah. V razredu bo veljal stalni sedežni red. Pri pouku maske dijaki lahko snamejo.

- Dostop do garderob bo onemogočen, zato dijaki v razred prihajajo v čevljih.

- Dijaki pri pouku uporabljajo svoje pripomočke in si jih med seboj ne izposojajo in ne izmenjujejo, zato

jih naj imajo vedno s seboj.

- Združevanje v skupinah in druženje na šoli in na šolskih površinah ni dovoljeno.

- V šolo prihajajo le zdravi dijaki.

- Zaposleni, dijaki in obiskovalci vstopajo v šolski objekt z masko.

 

III. OBRAVNAVA DIJAKA S SUMOM NA COVID-19

Če zboli dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga namesti v za to pripravljen prostor in o tem ovesti starše oz. skrbnike. V času, ko čaka starše je v izolaciji. Za pot domov ne uporablja javnega prevoza. Dijak naj v času, ko čaka na starše ali skrbnike, če je mogoče, nosi masko. Uporablja samo določene sanitarije in umivalnik.

Če je pri dijaku nato potrjena okužba COVID-19, starši dijaka o tem obvestijo šolo. Šola o tem obvesti NIJZ. NIJZ vodi epidemiološko preiskavo.

Dijaki v šolo prihajajo zdravi in s tem poskrbijo tudi za zdravje drugih.

 

IV. DRUGA POMEMBNA OBVESTILA

- Med šolskimi odmori dijaki ne zapuščajo učilnic.

- Priporočamo, da v odmorih, ob svoji mizi naredijo nekaj razgibalnih vaj.

- Malico in napitke si dijaki prinesejo s seboj. Pred hranjenjem si klop (mizo) obrišejo z alkoholnimi robčki ali papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom (70% etanol) in naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo.

S čistimi rokami si previdno odstranijo masko ter jo zavržejo v koš za odpadke oz. če je pralna shranijo v vrečko. Pred hranjenjem  si roke ponovno umijejo oziroma razkužijo. Po končanem hranjenju   mizo ponovno razkužijo in ravnajo po zgornjem postopku. Ponovno si umijejo ali razkužijo roke ter s čistimi rokami nadenejo masko.

 

Priporočamo, da imajo dijaki s seboj dodatna oblačila, ker bomo prostore večkrat prezračili.