HIŠNI IN IZPITNI RED V ČASU IZPITOV SPLOŠNE IN POKLICNE MATURE

HIŠNI IN IZPITNI RED V ČASU IZPITOV SPLOŠNE IN POKLICNE MATURE

 

V času izpitov splošne in poklicne mature, na podlagi Higienskih priporočil, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), z dne 8. 5. 2020, Navodil in pojasnil za izvedbo splošne mature v spomladanskem izpitnem roku 2020, ki jih je pripravil Državni izpitni center (RIC), z dne 15. 5. 2020 ter Priporočil za izvedbo izpita iz četrtega predmeta poklicne mature 2020, ki jih je pripravil Center RS za poklicno izobraževanje (CPI), z dne 14. 5. 2020, velja na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji naslednji Hišni in izpitni red:

 

PISNI IZPITI SPLOŠNE IN POKLICNE MATURE:

VSTOP V ŠOLO:

- Za vstop v šolo se uporabljata dva vhoda. Kandidati, ki pristopajo k izpitom poklicne mature, vstopijo na glavnem vhodu. Kandidati, ki opravljajo izpite splošne mature, uporabijo vhod pri učilnici PL2 (vhod s parkirišča). Izjema je datum 6. junij 2020, ko sta vhoda zamenjana. Vstop v izpitni prostor (učilnico) je možen od 8.30 ure dalje. (Vsi pisni maturitetni izpiti se začnejo ob 9.00 uri.).

- Ob vstopu in izstopu iz šole se upošteva »Navodila za dijake Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije v povezavi s širjenjem okužbe Covid-19« objavljen na šolski spletni strani (https://www.ksgrm.net/).

- Tajnik ŠMK za splošno maturo oz. tajnica ŠMK za poklicno maturo bosta kandidate predhodno, tj. pred vsakim pisnim izpitom, po elektronski pošti, obvestila o vhodu in ustrezni učilnici za garderobo.

 

GIBANJE DO IZPITNEGA PROSTORA:

- V vsakem izpitnem prostoru (učilnici) je miza, na katero kandidati odložijo osebne stvari (prigrizek, dodatna oblačila).

-Vnos elektronskih naprav (tudi mobilnih telefonov) in ročnih ur v izpitni prostor je v skladu z maturitetnimi pravili prepovedan. Dijaki jih pustijo v za to namenjeni učilnici (garderoba).

 

IZPITNI PROSTOR:

- Kandidati v učilnici zasedejo prostor, določen s sedežnim redom.

- V izpitnem prostoru kandidati in zaposleni nosijo zaščitne maske, katere pa lahko v času izpita snamejo. V primeru, da se razdalja med kandidati in nadzornimi učitelji zmanjša na manj kot 1,5 metra, si oboji nadenejo maske (razdeljevanje in pobiranje izpitnega gradiva, …).

- Kandidati imajo lahko na mizi zgolj dovoljene pripomočke (navedeni so na naslovnici vsake izpitne pole), zaščitno masko in vrečko zanjo ter vodo v prozorni embalaži. Kandidati lahko med opravljanjem izpita zaščitno masko odložijo v vrečko za masko.

- Identifikacija kandidata se opravi tako, da le-ta položi svoj osebni dokument na levi zgornji rob mize, nadzorni učitelj brez dotika dokument preveri. Če bo kandidat opravljal maturo z masko na obrazu, za identifikacijo za kratek čas odmakne masko z obraza.

 - Nadzorni učitelji s predhodnim razkuževanjem rok, z masko na obrazu in z minimalnim prijemanjem razdeli gradivo za izpit in opozori kandidate, da preverijo, če so prejeli vso gradivo.

- Po zaključku izpita kandidati položijo izpitno gradivo na rob mize, ki ga z razkuženimi rokami in zaščitno masko na obrazu pobere nadzorni učitelj.

 

ODMOR/PREMOR:

- Med odmori/premori nadzorni učitelj ali drugi delavci šole prezračijo izpitne prostore. Kandidati lahko zaradi prepiha v tem času uporabijo dodatna oblačila, ki so jih odložili na mizo v izpitnem prostoru.

- V času odmora/premora kandidati ostanejo v izpitnem prostoru, lahko se v prostoru gibljejo, vendar ohranjajo medsebojno razdaljo. Dovoljeni so nujni izhodi v toaletne prostore.

- V času odmora lahko kandidati v izpitnem prostoru pojedo tudi prigrizek, ki so ga odložili na mizo v izpitnem prostoru. Pri malici so dolžni upoštevati higienska (umivanje rok, čiščenje mize, …) in varnostna priporočila (medsebojna razdalja).

- Kandidati posamično zapuščajo izpitni prostor.

 

USTNI IZPITI SPLOŠNE IN POKLICNE MATURE:

- Vsak kandidat prejme individualni razpored ustnih izpitov po elektronski pošti (naveden je datum, ura in prostor ustnega izpita).

- Kandidat lahko vstopi v šolo 15 minut pred predpisanim terminom njegovega ustnega izpita.

- Pred izpitnim prostorom (učilnico) kandidati počakajo na hodniku. Šele na povabilo predsednika ŠIK vstopijo v izpitni prostor.

- Kandidat brez dotikanja izbere/nakaže na izpitni listek. Izpraševalec z razkuženimi rokami preda kandidatu izbrani izpitni listek z vprašanji. Izpitni listki morajo biti kandidatu predloženi tako, da se ne vidi njihova vsebina. Kandidat ima pravico enkrat zamenjati izpitni listek.

- Kandidat in izpraševalec imata med postopkom izbire izpitnega listka nameščene maske. To lahko kandidat med pripravo odloži.

- Ob upoštevanju predpisane telesne razdalje lahko izpraševalec in kandidat izvedeta ustno izpraševanje brez maske.

- Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15-minutne priprave. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.

- Ustni izpit, ki se začne z odgovarjanjem kandidata na vprašanja iz izpitnega listka, traja največ 20 minut. Izpraševalec lahko kandidatu postavlja dodatna vprašanja, s katerimi se razčlenjujejo vprašanja iz izpitnega listka.

- Pri četrti enoti poklicne mature (Izdelek oz. storitev in zagovor) kandidati, ki bodo na zagovoru pri predstavitvi uporabljali PPT predstavitev oz. drugo predstavitev v elektronski obliki, le-to najkasneje en dan pred ustnim zagovorom pošljejo na elektronski naslov mentorja ali prinesejo na USB-ključku mentorju.

Novo mesto, 26. maja 2020

Ravnateljica: Vida Hlebec, prof.