Zaposleni

Vzgojno-izobraževalno delo, svetovalno delo, knjižničarstvo, laborantsko delo in delo, povezano z vzdrževanjem učne tehnologije na šoli, opravlja 79 delavcev, od tega 4 nadomeščajo porodniški dopust oz. daljšo bolniško odsotnost.

Delavci, ki opravljajo ostala dela, ki so potrebna za nemoten potek dejavnosti šole, so navedeni v skupnem delu letnega delovnega načrta zavoda. 

Ime in priimek zaposlenega Neposredno vzgojno-izobraževalno delo Ostale zadolžitve
France Absec strokovni moduli, kmetijstvo, praktični pouk, PUD predsednik Sveta zavoda, tečaji, testiranje, različne zadolžitve na MIC-u,  promocija, organizacija tekmovanja WineChampionship
Iztok Adamčič športna vzgoja organizacija dneva odprtih vrat, kmečkih iger in športnih dejavnosti, zunanja dežurstva, OIV in ID-Zdravstvena vzgoja
Irena Avsenik svetovalna delavka CEUVIZ, organizacija Dneva odprtih vrat, vodja aktiva razrednikov, šola za starše, projekti: Nadarjeni, Aktivno sodelovanje strokovnih delavcev za dvig kakovosti na področju izrekanja vzgojnih ukrepov in razreševanja sporov, Zaposlovanje asistentov,
ID-Metode učenja, OIV- Vzgoja za družino, mir in nenasilje, promocija
Andreja Bartolj Bele strokovni moduli, naravoslovje, praktični pouk, PUD, razredničarka tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, projekt Nadarjeni, promocija, skrb za ureditev šolskih prostorov in okolice, vodja PUZ-a, hortikulture, projekt Erasmus
Urška Bratkovič športna vzgoja zadolžitve na MIC-u (konji)
Miha Cesar praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u
Zvijezdana Cujnik angleščina, razredničarka šolske kulturne prireditve, vodja aktiva angleškega jezika
Barbara Činkole strokovni moduli, naravoslovje, praktični pouk, PUD, razredničarka tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, promocija, skrb za ureditev okolice
Špela Debeljak psihologija projekt Nadarjeni
Alenka Divjak angleščina prevajanje in lektoriranje
Marica Drmaž strokovni moduli, praktični pouk, PUD tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, promocija
Darinka Drmaž Lavrič biologija OIV-projektno delo
Helena Fortuna Jelenc biologija, strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka projekti:  Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec, Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije, izobraževanje odraslih , promocija, različne zadolžitve na MIC-u
Darja Francekovič strokovni moduli, organizatorica praktičnega pouka in PUD-a organizatorka praktičnega pouka in PUD-a, izobraževanje odraslih, promocija
Primož Franko matematika, informatika, razrednik računalniška dela, Moodle – vzpostavitev in izobraževanja, urejanje šolskih spletnih strani, izobraževanje odraslih, posodobitev spletnih strani
Nina Gerjevič laborantka pomoč pri vpisu, urejanje osebnih listov, izvajanje naravoslovnih dni
Sonja Golob angleščina, razredničarka šolske kulturne prireditve, promocija
Anton Goršin strokovni moduli, praktični pouk, PUD tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, fotodokumentiranje dogodkov na šoli,  inštruktor in  organizator traktorskih voženj
Jana Goršin Fabjan biotehnologija, laboratorijske vaje, razredničarka vodja aktiva BTH, LAV, vodja šolskega HACCP sistema, projekti, tečaji, promocija
Robert Grandovec vzdrževalec učne tehnologije, laborant FIZ  
Damjana Hosta strokovni moduli in praktični pouk, PUD Festival Več znanja za več turizma, različne zadolžitve na MIC-u
Vida Hlebec ravnateljica vodja projektov
Marko Hrastelj strokovni moduli, kmetijstvo, praktični pouk, PUD, razrednik tečaji, testiranje, različne zadolžitve na MIC-u, promocija, inštruktor traktorskih voženj
Stanislava Hude
 
strokovni moduli, praktični pouk, PUD, organizatorka PUD-a, razredničarka tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, šolska prehrana, projekt Zdrava šola, promocija, vodja PUZ-a
Božidar Hudoklin praktični pouk,  PUD različne zadolžitve na MIC-u
Franc Jarc svetovalni delavec za koordinacijo dela z dijaki s posebnimi potrebami ter izvajalec dodatne strokovne pomoči, razrednik dijaške garderobe, organizacija Dneva odprtih vrat, zunanja dežurstva, promocija, projekt Zaposlovanje asistentov
Nina Jarc
(nadomeščanje 50%)
Geografija, družboslovje, razredničarka razredničarka, projekt nadarjeni, program EPAS
Katja Junc strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka      tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, promocija, projekt Uživam tradicijo
Gregor Kastelic slovenščina, razrednik tajnik SM, evidenca izdanih spričeval,  lektoriranje, spletna stran, vodja aktiva slovenistov, projekt Postani naš dijak
Janja Klemenčič (nadomeščanje) Strokovni moduli, praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u
Ivan Kočevar Informatika, dodatna strokovna pomoč vzdrževanje računalniške opreme, izdelava biltena dosežkov dijakov in Kataloga OIV oz. ID
Metka Kogovšek strokovni moduli projekti
Marjana Kos pomočnica ravnateljice, strokovni moduli organizator OIV in IND, e-asistent, ŠOL-S, promocija, organizacija Dneva odprtih vrat, organizatorka traktorskih voženj, projekti
Drago Košak strokovni moduli, praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u, promocija, vodja aktiva za živilstvo
Helena J. Košmerlj strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka izobraževanje odraslih, različne zadolžitve na MIC-u, promocija, vodja PUZ-a
Martina Kralj strokovni moduli organizatorica šolske prehrane
Zdravka Križman slovenščina, razredničarka šolske kulturne prireditve, organizatorka kulturnih dejavnosti (ID), projekt Uživam tradicijo, projekt Postani naš dijak
Peter Kuhar strokovni moduli, praktični pouk, PUD tečaji, vodja testiranja, inštruktor traktorskih voženj, vodja aktiva kmetijstva in gozdarstva, različne zadolžitve na MIC-u
Irena Kurajić biotehnologija, laboratorijske vaje urejanje fotokopirnice, promocija
Renata Kus Pisek družboslovni predmeti, razredničarka OIV- državljanska kultura,vodja PUZ-a
Andreja Legan
(nadomeščanje)
praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u
Tanja Loparec dodatna strokovna pomoč, razredničarka pomoč pri vpisu, OIV- Vzgoja za družino, mir in nenasilje, zunanje dežurstvo, projekti: Dejavnost informiranja in svetovanja,  Zaposlovanje asistentov
Jože Luštek praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u
Matjaž Mavsar
(nadomeščanje)
praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u, testiranje
Tatjana Mavsar slovenščina, razredničarka lektoriranje, šolske kulturne prireditve
Jožica Medle likovna umetnost, praktični pouk aranžiranje in skrb za celostno podobo centra, sejmi
Urška Mihelič matematika CEUVIZ, zbiranje zapisnikov konferenc, aktivov, PUZ-ov, poročila o delu, projekt Nadarjeni
Anica Možina knjižničarka, učbeniški sklad organizacija Dneva odprtih vrat, OIV in ID – Knjižnično informacijska znanja, Šolska kronika
Sabina Nemanič strokovni moduli, naravoslovje, praktični pouk, PUD, razredničarka tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, promocija, skrb za ureditev okolice, vodja aktiva naravovarstva
Mateja Nograšek matematika, dodatna strokovna pomoč Organizacija Dobrodelnega bazarja
Luka Novak Fizika e-asistent, urejanje šolskih spletnih strani, foto-dokumentiranje dogodkov na šoli, dijaške izkaznice, vzdrževanje računalniške opreme in posodobitev spletnih strani
Urška Ogrinc Biologija projektne zadolžitve, izvajanje naravoslovnih dni
Mateja Okleščen kemija, strokovni moduli, praktični pouk, organizatorka PUD-a, razredničarka projekt Nadarjeni, projekt NA MA, promocija, vodja PUZ-a
Anica Pezdirc strokovni moduli NPK, tečaji in druga usposabljanja, tajnica za zaključni izpit, projekti, računalniška dela
Anton Pezdirc praktični pouk, PUD. tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, organizacija tekmovanja WineChampionship
Rebeka Pirnar angleščina, razredničarka dijaška skupnost, šolske kulturne prireditve
Alenka Prem nemščina, angleščina, glasba, razredničarka ureditev zbornice, šolske kulturne prireditve, projekt Ekošola , promocija, vodja aktiva nemškega jezika
Nataša Prešeren
(bolniški dopust)
   
Mateja Prus
(porodniški dopust)
  organizacija tekmovanja WineChampionship
Boštjan Punčuh strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razrednik tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, promocija
Vesna Resnik
(porodniški dopust)
   
Alojz Rogelj strokovni moduli, praktični pouk, PUD tečaji, testiranje, različne zadolžitve na MIC-u, inštruktor traktorskih voženj
Peter Seničar matematika priprava prostora za konference, zunanje dežurstvo
Nataša Sovič Kirm nemščina prevajanje
Damir Škerl športna vzgoja, razrednik urejanje statusov (športnika, kulturnika …), dežurstvo učiteljev in dijakov, organizacija Dneva odprtih vrat, zunanje dežurstvo
Gabrijela Šturm slovenščina, razredničarka izdelava urnika in suplenc (nadomeščanj), e-asistent, organizacija kulturnih dejavnosti (OIV), vodja ŠRT
Urška Trobec strokovni moduli, praktični pouk, PUD tečaji, kviz Mladi in kmetijstvo, organizacija kmečkih iger, različne zadolžitve na MIC-u
Barbara Turk strokovni moduli Projekt ANNIE, tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, promocija
Matjaž Turk praktični pouk, PUD tečaji in različne zadolžitve na MIC-u
Marija Turk praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u
Mitja Turk zgodovina, razrednik promocija, OIV- državljanska kultura,  vodja aktiva  družboslovnih predmetov in umetnosti, vodja komisije za kakovost,  projekti: OPK, Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti
Jerneja Ucman        Strokovni moduli, praktični pouk, PUD tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, skrb za ureditev šolskih prostorov in okolice
Neva Vrčko slovenščina šolsko glasilo, priprava letnega poročila o delu, vodja PUZ-a
Mojca Vrečer matematika, razredničarka tajnica za poklicno maturo, vodja PUZ-a, vodja aktiva matematike, fizike, informatike in POK
Stanislava Zagorc praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u
Slavka Zalokar strokovni moduli, praktični pouk, PUD, organizatorica praktičnega pouka in PUD-a tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, certifikati, skrb za ureditev šolskih prostorov in okolice
Matej Zobec strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razrednik Vodja aktiva za živinorejo, tečaji, različne zadolžitve na MIC-u
Andrej Zoran športna vzgoja, razrednik organizacija Dneva odprtih vrat, zunanje dežurstvo, vodja aktiva za športno vzgojo
Vojka Zupančič kemija, laboratorijske vaje, razredničarka dijaška skupnost, promocija, vodja aktiva za naravoslovje

 
Zaposleni opravljajo tudi ostale naloge, ki se pojavljajo med letom po nalogu nadrejenih.