Katalog OIV oz. ID

Obvezne izbirne vsebine za program biotehniške gimnazije

Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen Zakona o gimnazijah. Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki.
 
Zato obvezne izbirne vsebine ne smejo biti:

 • niti predmeti,
 • niti nadomestilo za pouk,
 • niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti.

 
Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur:

 • v 1. letniku 90 ur,
 • v 2. letniku 90 ur,
 • v 3. letniku 90 ur in
 • v 4. letniku 30 ur.

Obvezne izbirne vsebine se delijo na:

 • vsebine, obvezne za vse, 
 • vsebine, obvezne za tip gimnazije,
 • vsebine po dijakovi prosti izbiri.

Vsebine, obvezne za vse:

 

a) Državljanska kultura   najmanj 15 ur
b) Knjižnična informacijska znanja   najmanj 15 ur
c) Kulturno-umetniške vsebine  najmanj 15 ur
d) Športni dnevi   najmanj 35 ur
e) Zdravstvena vzgoja  najmanj 15 ur
f) Vzgoja za družino, mir in nenasilje  najmanj 15 ur
Skupaj najmanj 110 ur

 
Te vsebine so v dogovorjenem minimalnem obsegu obvezne za vse tipe gimnazij.
 
Izvede in/ali organizira jih šola. Šole lahko same določijo obliko in načine izvedbe. Vsebine so obvezne v navedenem obsegu, šola pa lahko po svoji presoji ponudi tudi obširnejše vsebine. Dijak mora do zaključka izobraževanja opraviti vse obvezne vsebine.
 

Vsebine, obvezne za tip gimnazije – biotehniška gimnazija

 
Podjetništvo: 30 ur
Dejavnosti s projektnim delom: 30 ur

Vsebine po dijakovi prosti izbiri

Dijaki  lahko prosto izbirajo:
a) iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo, ali
b) iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin posamezne šole.
 
Šola določi nekatere vsebine iz obeh katalogov kot obvezno ponudbo šole.

Šola je dolžna ponuditi oz. organizirati sledeče vsebine:
 

Logika najmanj 15 ur
Medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom itd. najmanj 15 ur
Metodologija raziskovalnega dela  najmanj 15 ur
Obvladovanje tipkovnice najmanj 15 ur
Prostovoljno socialno delo najmanj 15 ur
Prva pomoč najmanj 15 ur
Športni tabori in šole v naravi  najmanj 15 ur
Učenje za učenje najmanj 15 ur
Verstva in etika najmanj 15 ur

 
Zgoraj navedene vsebine mora šola obvezno ponuditi – najmanj v predstavljenem obsegu, izvaja pa jih, če se prijavi (po normativih za oblikovanje skupin) dovolj dijakov. Vsebine so obvezne za šolo kot organizatorja oz. ponudnika, za dijaka pa ne. Šola lahko sama določi obliko in načine izvedbe. Šola lahko po svoji presoji ponudi tudi vsebine v večjem obsegu.
 
Če dijaki ne izberejo vsebin iz obvezne ponudbe šole, morajo do predpisanega števila ur izbirati druge vsebine iz kataloga šole ali kataloga Zavoda RS za šolstvo.
 
Vsebine v okviru obveznega področja in obveznega programa organiziramo na šoli in jih izvajajo profesorji, ki poučujejo na naši šoli.
 
V sklopu popolnoma proste izbire se dijaki lahko odločajo za ponudbo šole, ki je objavljena v šolskem katalogu interesnih dejavnosti in obveznih izbirnih vsebin. Izbirajo pa lahko tudi iz ponudbe zunanjih izvajalcev.
 
Del obveznih izbirnih vsebin se lahko izvede tudi v popoldanskem času in ob koncu tedna.
 
Razporeditev OIV po letnikih.

Interesne dejavnosti za poklicne in strokovne programe
 
Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega ter poklicno-tehniškega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, na eni strani povezanega s cilji programov, ki jih izvaja posamezna šola, ter na drugi strani s spoznanji o socialnem okolju, v katerem šola deluje. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente, jih razvijajo in ohranjajo svojo posebnost oziroma različnost. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve.
 
Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Dijaki na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole, svobodno izbirajo med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. Čeprav šole same z letnim delovnim načrtom opredelijo konkretne interesne dejavnosti, morajo pri tem obvezno načrtovati vsaj v predpisanem minimalnem obsegu tiste vsebine, ki so določene v okviru t. i. »obveznega enotnega dela« v posameznih vrstah programov.
 
V sklopu popolnoma proste izbire se dijaki lahko odločajo za ponudbo šole, ki je objavljena v šolskem katalogu interesnih dejavnosti in obveznih izbirnih vsebin. Izbirajo pa lahko tudi iz ponudbe zunanjih izvajalcev.
 
V prosto izbiro smo vključili izpolnjevanje mape učnih dosežkov za programe srednjega strokovnega izobraževanja. Zdravstveno vzgojo pa smo vključili v prosto izbiro za dijake srednjega poklicnega izobraževanja.
 
Del interesnih dejavnosti se lahko izvede tudi v popoldanskem času in ob koncu tedna.
 
Šola v naravi  

V aprilu 2017 smo kandidirali na javnem razpis programov Šole v naravi in prostorskih zmogljivosti CŠOD za šolsko leto 2017/2018 ter dobili dodeljene sledeče termine in domove:  

Razred Število dijakov Odobren termin Dom Spremljevalci
2. a
2. b
35 28. 5.-1. 6. 2018 Gorenje
 
Gabrijela Šturm
Alenka Prem
2. c
2. d
2. e
52 4.12.-8.12.2017 Trilobit Damir Škerl
Sabina Nemanič
2. f
2. g
2. h
44 26.3.-30.3.2018 Planinka Matej Zobec
Boštjan Punčuh
 
2. i
2. j
22 13.11.-17.11.2017 Bohinj Stanislava Hude
2. k
2. l
24 13.11.-17.11.2017
 
Bohinj Franc Jarc
Nina Jarc

 
Dejavnost organizira Marjana Kos.

Kulturne dejavnosti  

Organizatorki kulturnih dejavnosti sta v okviru interesnih dejavnosti Zdravka Križman in v okviru obveznih izbirnih vsebin Gabrijela Šturm. Vsako leto smo pri organizaciji kulturnih vsebin pozorni na čim bolj raznoliko ponudbo predstav in da so le-te kakovostne in primerne za dijake. Izbiramo med gledališkimi, glasbenimi, plesnimi in filmskimi predstavami.  
 

Razred Predviden termin Vsebina Izvajalec Organizator
1. a, b po dogovoru Mladinska gledališka predstava: Kako osvojiti fanta (4 simpl koraki)
Mladinska gledališka predstava: Kamni,
Cvetje v jeseni (muzikal)
Skupaj: 5 ur
Gledališče Koper
Lutkovno gledališče Ljubljana
KC Janeza Trdine
Gabrijela Šturm
2. a, b po dogovoru Mladinska gledališka predstava: Kamni
Komedija: Županova Micka
Knjižni sejem v Ljubljani
Skupaj: 10 ur
Lutkovno gledališče Ljubljana Prešernovo gledališče Kranj Gabrijela Šturm
1., 2. NPI, 1., 2. SPI, 2., 3. SSI 23. 11. 2017 Opera Deseti brat (4 ure) KC Janeza Trdine Zdravka Križman
1. SPI, 1. SSI po dogovoru Jakčev dom, Dolenjski muzej, film (6 ur) Dolenjski muzej, Cineplexx Novo mesto Zdravka Križman
3., 4. SSI po dogovoru gledališka predstava Zločin in kazen, Slovensko mladinsko gledališče (4 ure) KC Janeza Trdine Zdravka Križman
2. SSI po dogovoru Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Rastoča knjiga, grad Bogenšperk, film (6 ur) Galerija Trebnje, Javni zavod Bogenšperk, Cineplexx Novo mesto Zdravka Križman
1. SSI, 1. PTI november 2017 Knjižni sejem Ljubljana, gledališka predstava po izboru, IND – kulturne dejavnosti + KIZ (2+4 ure) Cankarjev dom Zdravka Križman, Anica Možina
1. NPI, 1. SPI  po dogovoru Gledališka predstava Kako osvojiti fanta (4 simpl koraki), Gledališče Koper (3 ure) KC Janeza Trdine Zdravka Križman
 4. SSI
 
po dogovoru Rogaška Slatina, Rogatec (skansen), dvorec Strmol (7 ur) Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec Zdravka Križman
1. SSI
 
po dogovoru Narodna galerija Ljubljana  IND – kulturne dejavnosti + umetnost (3+3 ure) Narodna galerija Zdravka Križman, Jožica Medle
1. SSI, 2. SSI
 
po dogovoru Gledališka predstava Županova Micka (3 ure) KC Janeza Trdine Zdravka Križman

 
Športne aktivnosti  

V šolskem letu 2017/2018 bomo organizirali naslednje športne dneve:  

DEJAVNOST PROGRAM/RAZRED
Cvičkova gaz TG: 1. a, 1. b
SSI: 1. c, 1. d,
SPI: 1. e, 1. f, 1. g, 1, h, 1. i
Golica SSI: 2. e, 3. e
Gorjanci SSI: 2. e
Kegljanje SSI: 4. c, 4. d
SPI: 1. e, 1. f, 1. g, 1. h, 1. i, 3. i
NPI: 1. j
Kmečke igre SSI: 1. c, 1. d, 2. c, 2. d, 2. e, 3. c, 3. d, 3. e
SPI: 1. e, 1. f, 1. g, 1. h, 1. i, 2. f, 2. g, 2. h, 2. i, 2. j
NPI: 1. j
PTI: 4. e, 4. f
Kostanjevica na Krki SSI: 1. c, 1. d
Krka SSI: 3. c, 3. d, 3. e, 4. c, 4. d
Zimski športni dan- drsanje, zimski pohod na Gorjance……. TG: 3. a, 3. b, 4. a, 4. b
SSI: 1. c, 1. d,  3. e, 4. c, 4. d
SPI: 1. e, 1. f, 1. g, 1, h, 1. i, 2. f, 2. h, 2. g, 2. i, 2. j,  3. f, 3. g, 3. h, 3. i, 3. j
NPI: 1. j
PTI: 4. e, 4. f, 5. a, 5. b
Osilnica SSI: 1. d
Planica TG: 3. a, 3. b
SSI: 3. c, 3. d, 3. e, 4. c, 4. d
SPI: 3. f, 3. g, 3. h, 3. i , 3. j
Planinski pohod – planinska paša SPI: 3. f, 3. c, 3. d, 2. c, 2. d
Pokljuka TG: 3. a, 3. b
Šola v naravi TG: 2. a, 2. b (1 x)
SSI: 2. c, 2. d, 2. e ( 2 x)
SPI: 2. f, 2. g, 2. h, 2. i, 2. j (3 x)
NPI: 2. k, 2. l (2 x)
Vintgar SPI: 1. f, 1. g, 2. g, 2. h,  3. h, 3. i
Golf TG: 1. a, 1. b
Olimje- plavanje TG: 2. b, 2. a
Bela krajina SPI: 1. h,1. i, 2. i, 2. j, 3. j

 
V okviru OIV oz. IND bomo organizirali tudi dvo- ali tridnevno smučanje v Cerknem.            
  Strokovne ekskurzije, medpredmetne povezave in timsko poučevanje

 • Biotehniška gimnazija

 

Razred Predvideni
Termin
Vsebina/povezani predmeti Nosilni predmet/učitelj
1. a, 1. b december 2017 Predbožični Salzburg (NEM, GEO, GLA, MAT, ANG, KEM) Alenka Prem
1. a, 1. b april 2018 Trubar in njegov čas ( SLO, ŠVZ, NEJ) Gabrijela Šturm
1. a, 1. b maj–junij 2018 Rim, Pompeji (LIK, GLA, ZGO, GEO, SLO, ANG, ŠVZ) Jožica Medle
1. a, 1. b junij 2018 Raziskovalno delo v naravoslovju (Hiša eksperimentov, Prirodoslovni muzej) (KEM, BIO, FIZ) Luka Novak
1. a, 1. b maj–junij 2018 Golf (ŠVZ, ANG) Damir Škerl
1. a, 1. b marec 2018 Shakespeare: Romeo in Julija (SLO, ANJ) Sonja Golob
Gabrijela Šturm
1. a, 1. b december 2017 Antična mitologija (SLO, ZGO) Gabrijela Šturm
1. a, 1. b februar 2018 Isaac Newton: življenje in delo (FIZ, ANJ) Luka Novak
1. a, 1. b september 2017 TP: kako merimo? (BIO, FIZ) Ogrinc, Novak
1. a, 1. b februar 2018 TP: Igrajmo se in ustvarjajmo kemijo (KEM, ANJ, UME, SLO, INF) Vojka Zupančič
1. a, 1. b december 2017 TP: Osnovni kemijski postopki in plamenske reakcije (KEM, ANJ) Vojka Zupančič
1. a, 1. b september 2017 Varno delo in laboratorijski pripomočki (KEM, ANJ) Vojka Zupančič
1. a, 1. b februar 2018 Excel: statistika (MAT, INF) Ivan Kočevar
1. a, 1. b marec 2018 Zgodovinski vir in zgodovinski roman (SLO, ZGO) Mitja Turk
Gabrijela Šturm
2. a, 2. b april, maj 2018 Uporaba gliv in rastlin v raziskovalne in industrijske namene (Biotehniška fakulteta in Pivovarna Union) (BTH, LAV, BIO) Jana G. Fabjan
2. a, b junij 2018 Skrb za zdravje in lepoto (Kozmetika Afrodita in Terme Olimje  (KEM, ŠVZ) Vojka Zupančič
2. a, b november 2017 Knjižni sejem in  poročilo
(SLO, ANJ, OIV)
Gabrijela Šturm
2. a, 2. b december 2017 TP: Pokristjanjevanje Slovanov (Krst pri Savici) SLO, ZGO Mitja Turk
Gabrijela Šturm
2. a, 2. b december 2017 TP: Stress (NEJ, PSI, ŠVZ) Alenka Prem
2. a, 2. b pomlad 2018 Orientacija (ŠVZ, GEO) Iztok Adamčič
2. a, 2. b januar 2018 Kvasovke ali plesni – to je zdaj vprašanje! Jana Goršin Fabjan
2. a, 2. b september 2017 Lipica (ŠVZ, ANJ, MAT) Urška Bratkovič
2. a, 2. b april 2018 HeLa celice (BTH, ANJ) Jana G. Fabjan
2. a, 2. b oktober 2017 Virusi – nova grožnja človeštvu (BTH, ANJ, NEJ, SLO, ZGO) Jana G. Fabjan
3. a, 3. b september 2017 Nastanek prsti (Pokljuka) (ŠVZ, KMT, ANJ, SLO) Marko Hrastelj
3. a, 3. b pomlad 2018 Jurčičeva pot (SLO, ŠVZ) Gabrijela Šturm
3. a, 3. b februar 2018 Zgradba DNK in izolacija iz rastlinskega tkiva (BTH, LAV) Jana G. Fabjan
3. a, 3. b maj 2018 Uporaba BTH v ekologiji (CČN Ločna, Komunala Novo mesto, CeROD Leskovec) (BTH, LAV, BIO) Irena Kurajić
3. a, 3. b marec 2018 Biotehniška proizvodnja in uporaba jedrske energije (BTH, LAV, KEM) Vojka Zupančič
3. a, 3. b oktober 2017 Po poti Cankarjeve mladosti (SLO, ŠVZ, BIO) Gregor Kastelic
3. a, 3. b maj 2018 TP: Avtizem (ANJ in dodatni učitelj) Sonja Golob
3. a, 3. b november 2017 TP: Zgodovinsko ozadje Cankarjevega romana Na klancu (SLO, ZGO) Gregor Kastelic
3. a, 3. b jesen 2017 TP: Plazilci – sistematika v praksi (BIO in dodatni učitelj) Urška Ogrinc
3. a, 3. b pomlad 2018 Srce (BIO, ŠVZ) Urška Ogrinc Andrej Zoran
4. a, 4. b februar 2017 Evolucija človeka – Krapina  (BIO, ZGO) Urška Ogrinc Mitja Turk
4. a, 4. b oktober 2017 Mikroorganizmi na delu: od proizvodnje antibiotikov do  kmetijstva (Tovarna zdravil Krka in kmetija s predelavo mleka) (BTH, LAV, KMT) Irena Kurajić
4. a, 4. b oktober 2017 Vinska klet s sociolingvistiko in Sečoveljske soline (KMT, ŠVZ, SLO) France Absec
4. a, 4. b oktober 2017 Proizvodnja antibiotikov in antibiogrami (BTH, LAV) Irena Kurajić
4. a, 4. b jesen –zima Projektno delo in pisanje povzetka (BTH, ANJ, NEJ) Jana G. Fabjan
4. a, 4. b januar 2018 Žuželke: praktično delo z žuželkami (BIO in dodatni učitelj) Urška Ogrinc
4. a, 4. b februar 2018 TP: Zgodovinsko ozadje romanov Pomladni dan in Ubežni delci (SLO, ZGO) Tatjana Mavsar Gregor Kastelic

 

 • Poklicno, srednje strokovno in poklicno tehniško izobraževanje

 

Razred predviden termin Vsebina Organizator
2. c, 2. d, 2. e 31. avgust 2017 Sejem Agra v Gornji Radgoni Slavka Zalokar
3. c, 3. d 6. september 2017 Planinska paša – Velika planina Urška Trobec
2. c, 2. d, 3. f 7. september 2017 Planinska paša – Velika planina Urška Trobec
2. e 7. september 2017 Gorjanci: oglarstvo – projektni dan Mateja Okleščen
1. c, 1. d,
1. e, 1. f, 1. g, 1. h, 1.i
21. september 2017 Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju (Novo mesto) Nina Jarc
4. e, 4. f,
5. a, 5. b
22. september 2017 Kostanjevica na Krki Jožica Medle
1. c, 1. e 6. oktober 2017 Jesenski sejem v Komendi
Kmetijski inštitut Slovenije
Marko Hrastelj
1. c, 1. d oktober 2017 Kostanjevica na Krki (galerija, jama, Krakovski gozd…) Jožica Medle
Darinka Drmaž Lavrič
3. e, dijaki modula KON oktober 2017 Verona, Fierracavalli Matej Zobec
Zvijezdana Cujnik
2. c, 2. d oktober 2017 Ogled trsnice in matičnjaka Janja Klemenčič
4. d november 2017 Sejem Narava in zdravje Sabina Nemanič
3. e, 4. d november  2017 Alternativni viri energije, Jedrska elektrarna Krško Anton Goršin
4. c, 4. e, 4. f januar 2018 Varstvo rastlin (FFS) Martina Kralj       
1. f, 1. g, 2. g, 2. h, 3. h, 3. i januar 2018 Ogled tekmovanja Sloskills za Euroskills v Ljubljani,
Plečnikove Žale, vrtnarija Šimenc
Barbara Činkole
Andreja Bartolj Bele
1. d februar – marec 2018 Žabice Helena Fortuna Jelenc
4. e, 4. f,
5. a, 5. b
10. marec 2018 Zeliščarska kmetija
Sejem Flora/Altermed
Barbara Činkole
2. e + Erasmus marec 2018 Škocjanski zatok, Luka Koper, Škocjanske jame Helena Fortuna Jelenc
1. h, 2. i, 3. i marec 2018 Bela krajina – Mojca Kramarič (Rosalnice), Spominska hiša Otona Zupančiča (Vinica), Izvir Lahinje Stanislava Hude
1. i, 2. j, 3. f marec 2018 Posavje – Krošelj, Pribožič, Mlakar, Brestanica (grad)
ali KZ Laško, Brežice
Drago Košak
 
Miha Cesar
4. c, 5. a, 5. b marec 2018 Škocjanski zatok, Luka Koper, Turistična kmetija Marko Hrastelj
3. c, 3. d, 3. f, 4. C (dijaki, ki imajo modul PML in ZVŽ) marec, april 2018 Koroška Urška Trobec
3. c, 3. d marec, april 2018 Avstrijska Koroška (3 dni) Urška Trobec
1. f, 1. g, 2. g, 2. h, 4. e, 4. f april, maj 2018 Ogled razstave in cvetličarskega tekmovanja v Zagrebu,
Grad Mokrice
Sabina Nemanič
Andreja Bartolj Bele
1. d maj 2018 Hiša eksperimentov, Botanični vrt, radioaktivni odpadki IJS Luka Novak
1. d maj – junij 2018 Osilnica Mateja Okleščen
3. e, 2. k, 2. l 12. 10. 2017 Sejem Narava in zdravje Sabina Nemanič
3. e, 4. e, 4. f po dogovoru KP Kolpa Sabina Nemanič
3. e, 4. d po dogovoru Gorski stražar - obnovitev Andreja Bartolj Bele

 
V kolikor bomo tekom šolskega leta zasledili dogodke oz. dejavnosti, ki so zanimive za poklicno področje, bomo za dijake organizirale dodatne oglede.